قالب اطلاعات مربوط به ساختار محصول، شامل لیست مواد (BOM)، اطلاعات مربوط به فرآیندهای تولید نیمه ساخته‌ها در مراحل تولیدی و استانداردهای ساخت محصول می‌باشد و به عنوان منبع تغذیه اطلاعات فرآیندهای برنامه‌ریزی تولید و مواد در سایر سیستم‌ها به شمار می‌آید.

ویژگی‌های سیستم

اطلاعات مهندسی (BOR)

ویژگی‌های بارز

 • تعریف ساختار چند سطحی تولید محصول بدون محدودیت
 • تعریف مواد و ماشین‌آلات جایگزین
 • تعریف فرمول‌های مختلف برای تولید یک محصول
 • ثبت پارامترهای مدیریت ریسک مراحل تولیدی به تفکیک مراحل ساخت
 • طراحی و ساخت انواع گزارش‌های استاندارد ساخت محصول
 • نمایش درختی اجزای محصول و نیمه ساخته‌های پایین دستی
 • تعریف منابع مختلف تولید اعم از تخصص و ابزارآلات
اطلاعات مهندسی (BOR)

امکانات

 • گروه‌بندی و ثبت مشخصات مواد و قطعات
 • گروه‌بندی و ثبت اطلاعات ماشین‌های تولیدی
 • امکان مدیریت ریسک مراحل تولیدی به صورت لحظه‌ای، به صورت مشترک با سیستم ثبت عملکرد تولید
 • امكان ثبت و تصوير برداري (Scan) مستندات فني مواد و قطعات و ماشین‌آلات
 • ثبت اطلاعات استانداردهای ساخت محصول و نیمه ساخته‌ها شامل مواد مصرفی
  • ماشین‌های تولیدی
  • ابزار مصرفی
  • تخصص‌های موردنیاز برای ساخت هر مرحله از محصول
  • ثبت دستورالعمل‌های کیفی برای مراحل ساخت
 • بازيابي اقلام هر نیمه ساخته/محصول در هر مقطع زماني (Dynamic BOM)
 • ورود و اصلاح ماژول‌های ساختار محصول از طريق نمايش درختي قطعات
 • پيمايش ساختار محصول به شكل سطوح ساختار و مراحل ساخت و نگارش‌های مختلف قطعات
اطلاعات مهندسی (BOR)

مزایا و برتری‌ها

 • ماژولار بودن BOM و ساخت درختواره محصول توسط سیستم
 • فرمول‌های ساخت برای کلیه قطعات
 • تاریخ مؤثر در فرمول‌های ساخت
 • بکار گیری مراحل در ساختار محصول و قطعات
 • ثبت مشخصه‌های کنترل کیفی در مراحل تولید

گزارش‌ها

  • خلاصه قطعه/ مواد: اقلام بکار رفته  و ضریب کل مصرف در محصولات
  • خلاصه قطعه/ ماشين: ماشین‌های استفاده شده در پروسه تولید محصول و زمان کل استفاده هر ماشین
  • خلاصه قطعه/ تخصص: تخصص‌های بکار رفته در هر محصول و جمع دقایق استفاده از هر تخصص در محصول
  • خلاصه قطعه/ ابزار: ابزارهای استفاده شده در هر محصول و جمع دقایق استفاده از هر ابزار در محصول
  • خلاصه مواد/ قطعه: کاربرد مواد در محصولات مختلف و ضریب مصرف در هر محصول
  • خلاصه ماشين / قطعه: کاربرد ماشین در محصولات متفاوت و زمان تنظیم و زمان اجرا در هر محصول
  • خلاصه تخصص/ قطعه: کاربرد تخصص در محصولات متفاوت و دقایق استفاده از هر تخصص در هر محصول
  • خلاصه ابزار/ قطعه: کاربرد ابزار در محصولات متفاوت و دقایق استفاده از هر ابزار در هر محصول
  • ساختار يک سطحي محصول: لیست قطعات ساخت به تفکیک فرمول و ضریب مصرف  مواد متشکله محصولات و نیم ساخته   
  • ساختار چند سطحي محصول: لیست محصولات و نمایش سطوح ساخت نیم ساخته‌ها و نهایتاً ضریب  مصرف مواد خام  و زمان  ماشین‌آلات اصلی و جایگزین و تعداد نیروی انسانی در سطوح مختلف ساختار
  • و ...

ارتباط با سایر سیستم‌ها