ارزش‌ها و باورها

 

  • انجام کار کیفی: انجام کار به صورت کیفی بر اساس نیاز مشتری با اعتقاد به این واقعیت که پس از اولین تماس، کار ما با مشتری تازه شروع شده است
  • عمل به وعده ها: متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری تعهد و وعده داده شده
  • تداوم نوآوری در کسب‌وکار: اعتقاد به نوآوری مستمر در کسب‌وکار از طریق پیگیری نوآوری‌های تکنولوژیک و ارائه محصولات و خدمات جدید
  • شنیدن صدای مشتری: اعتقاد به اصلاح مسیر کسب‌وکار بر اساس دریافت بازخورد از مشتریان و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوطه
  • تأمین متوازن منافع کلیه ذی‌نفعان: تأمین بلندمدت منافع ذی‌نفعان سازمان، شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، طرف‌های تجاری همکار، سایر ذی‌نفعان و جامعه
  • رعایت احترام فردی: پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر کارایی
  • اعتقاد به رویکرد تیمی در انجام امور: باور به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی بر اساس رویکرد تیمی