ارزش ها و باورها

ارزش ها و باورهای مدیران و کارکنان رایورز عبارتند از:

 

 • انجام کار کیفی
  • انجام کار به صورت کیفی بر اساس نیاز مشتری و اعتقاد به این واقعیت که پس از اولین تماس، کار ما با مشتری تازه شروع شده است

 • عمل به وعده ها
  • متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری تعهد و وعده داده شده

 • تداوم نوآوری در کسب و کار
  • اعتقاد به نوآوری در کسب و کار از طریق پیگیری نوآوری های تکنولوژیک و ارائه محصولات و خدمات جدید

 • شنیدن صدای مشتری
  • اعتقاد به اصلاح مسیر کسب و کار بر اساس دریافت بازخورد از مشتریان و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوطه

 • تأمین متوازن منافع کلیه ذی نفعان
  • تأمین بلندمدت منافع ذی نفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، طرف های تجاری همکار، سایر ذی نفعان و جامعه

 • رعایت احترام فردی
  • پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر بهره وری

 • اعتقاد به رویکرد تیمی در انجام امور
  • اعتقاد به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی بر اساس رویکرد تیمی