مبانی ترسیم، مدل سازی و تحلیل فرایند

مدیریت فرایندهای کسب و کارbpms

پایگاه دانش BPM - در این مقاله در خصوص متدها و تکنیک های ترسیم، مدل سازی و تحلیل فرایندها صحبت خواهیم نمود. در ابتدا تعاریف معمول که برای «مدل سازی و تحلیل فرایند ها» به کار می‌روند را بررسی می کنیم.

 

ترسیم فرایند

روشی است که جهت ترسیم گرافیکی گردش کار یک فرایند مشخص به کار برده می‌شود، برای نمونه ترسیم مراحل و گام های رسیدگی به سفارش مشتری را در نظر بگیرید ... ادامه مقاله