راهكار ERP، سخت اما ممكن

در سه دهه اخير، تغييرات كمي و كيفي موثر بر حيات اقتصادي سازمان ها و موسسات شتاب قابل توجهي يافت، به گونه اي كه سازمان ها به تدريج به منظور درك و هضم ابعاد تغييرات و كسب مولفه هاي لازم در جهت انعطاف پذيري و پذيرش تغييرات، به فكر بازنگري بنيادي در نظامات و روش هاي اجرايي خود افتادند. پيشرفت هاي تكنولوژيكي نيز هم از بعد ابزاري و هم از بعد روش هاي اجرايي به كمك حل اين معضل سازماني آمد و نهايتاً در اوايل دهه 90 ميلادي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP ) به تدريج مطرح و به عنوان راهكار توانمندسازي سازمان ارائه گرديد.

اين محصول متشكل از كليه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي و فرآيندهاي اجرايي مورد نياز يك سازمان متوسط يا بزرگ است، به گونه اي كه در عين برخورداري از پيچيدگي ناشي از يكپارچگي اجزا در سطوح مختلف، سازمان را از سهولت لازم جهت انعطاف پذيري در قبال تغييرات محيطي برخوردار مي سازد. اين محصول قادر است پاسخ گوي نيازهاي برنامه ريزي دائماً در حال تغيير سازمان ها چه از بعد منابع مورد نياز و چه در رابطه با نوع كسب وكار آنها باشد؛ ضمناً امكان تجزيه و تحليل مستمر درآمد هزينه حول محور محصول و مشتري را براي مديران فراهم نموده و زمينه ارتقاء سطح بهره وري كاركنان و سرعت تصميم گيري مديران و كارشناسان را فراهم مي نمايد.

فایل کامل مقاله (با قابلیت دانلود):