آشنايي با سيستم مدیریت منابع سازماني (ERP)

از آنجا كه سازمان هاي متقاضي ERP به لحاظ ماهيت كسب وكار، سطح آمادگي سازماني، دامنه و نوع نيازمندي هايشان جهت استقرار محصول، متفاوت مي باشند؛ لذا هر يك از آنها براي رسيدن به وضعيت مطلوب مسير متفاوتي دارند و اين تفاوت حتي در شرايط استفاده از نرم افزار واحد نيز به قوت خود باقي است. 

برخورداري از قابليت شناخت عمومي سازوكار سازمان ها نيز جهت ترسيم مسير كفايت نمي كند و عملاً شناخت اختصاصي حوزه هاي عملياتي سازماني كار پايه تهيه نقشه راه مي باشد. در غير اين صورت "چگونگي طي مسير نيل به وضعيت مطلوب" كه حياتي ترين مؤلفه در انجام موفقيت آميز استقرار محصول ERP است عملاً مغفول مي ماند. 

شايد تفاوت امر مشاوره در حوزه استقرار محصول نرم افزاري با ديگر حوزه ها را با ذكر يك مثال بتوان تشريح نمود. در كار طراحي و ساخت يك پالايشگاه و در مثلث مشاور، ناظر و پيمانكار، مشاور در جايگاه كسي كه نقشه عمل را تهيه مي كند قرار دارد، پيمانكار به لحاظ فرم و محتوي نقشه عمل مشاور را اجرا مي كند و ناظر هم در چارچوب ضوابط بر فرم و محتواي انجام كار اعمال نظارت مي كند. 

فایل کامل مقاله (با قابلیت دانلود):