رایورز مرکزی (ساختمان شماره دو)

اطلاعات تماس
نشانی:
خیابان ولیعصر - نرسیده به توانیر - خیابان احتشام - شماره 5
کد پستی:
1434843643
تلفن:
021-89326000
فکس:
021-88793569
آدرس الکترونیکی:
اطلاعات شرکت
مدیرعامل:
پرویز رحمتی
سال تاسیس:
1368