راهکار سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری

براي تحقق امر هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليت ها و پروژه ها، ضرورت دارد هزينه هاي مستقيم براي هر فعاليت/پروژه از طريق سيستم هاي عملياتي مربوطه (كه ذيلاً ذكر خواهند شد) ثبت شوند و پس از شناسايي و ثبت هزينه هاي غيرمستقيم
به تفكيك مراكز هزينه و انجام عمليات تسهيم هزينه ها، بهاي تمام شده هر يك محاسبه گردد. در اين راهكار، موارد زير در جهت نيل به اهداف فوق، آماده ارائه مي باشند:
 

خدمات مشاوره
 • شناخت و عارضه يابي و پيشنهاد بهبود
 • طراحي مفهومي (سيستم بهاي تمام شده)
 • طراحي مدل اطلاعاتي
 • بهبود الگوي گزارش گري مالي و مديريتي
اطلاعات بيشتر...

استقرار پايگاه داده
 • پايگاه داده يكپارچه براي كارگاه ها و پروژه ها
 • پايگاه داده مستقل براي شركت هاي گروه
 • پايگاه داده متمركز براي تجميع اطلاعات
اطلاعات بيشتر...
 

ابزارهاي حوزه مديريت
 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS)
 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
اطلاعات بيشتر...

فرآيند مدار سازي سازمان RayBPMS
 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
 • لايه اتوماسيون
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
اطلاعات بيشتر...
 

سيستم هاي منجر به قيمت تمام شده

نرم افزارهاي پيشنهادي به سازمان ها

دغدغه مديران سازمان هاي عمراني و پيمانکاري

 • محاسبات صورت وضعيت (براساس فهرست بها)
 • محاسبه کسور صورت وضعيت ها
 • محاسبه استهلاک پيش پرداخت و علي الحساب
 • کنترل سررسيد تضامين نزديک
اين موارد و بسياري ديگر، در سيستم "مديريت قراردادها" که خاص اين نوع فعاليت طراحي شده است، وجود دارد و مديريت مي تواند با تکيه بر آن، بسياري از نيازهاي اطلاعاتي و کنترلي خود را در اين حوزه تأمين نمايد.

ويژگي هاي خاص صنعت پيمانکاري و عمراني

 • كنترل بهاي تمام شده (Cost Control)
 • تنوع فعاليت ها و پروژه ها (EPC /MC /...)
 • پراكندگي محل انجام فعاليت ها (كارگاه ها/ پروژه ها/ ...)
 • تجميع اطلاعات کارگاه ها و پروژه ها
 • مقايسه همگون پيشرفت پروژه ها از لحاظ فيزيکي و ريالي
 • کنترل پيمانکاران و قراردادهاي پيمانکاري
 • مديريت اطلاعاتي پيمان از حيث نوع قرارداد EPCMFG
 • و ...

لیست برخی از مشتریان

 • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • سازمان مهندسی و عمران شهرداری ها
 • مهندسی و ساختمان صنایع نفت
 • کنترل ترافیک تهران
 • توسعه راه‌های پارس
 • مشیران
 • پارس کیهان
 • بین‌المللی فولاد تکنیک
 • کیسون
 • سابیر بین‌الملل
 • سرمایه گذاری ساختمان ایران
 • استراتوس
 • استیم
 • ساختمان بام راه
 • آبادراهان پارس
 • کوزو

خدمات مشاوره

 • شناخت و عارضه يابي و پيشنهاد بهبود
  اين فعاليت به منظور شناخت و آسيب شناسي سيستم ها و روش ها، زيرساخت ها و پلاتفرم سخت افزاري و ارتباطي، الگوي گزارش گري موجود و با هدف ارائه پيشنهاد بهبود براي استفاده حداکثري از ظرفيت هاي راهکار ارائه شده، انجام مي شود و اولين رکن استقرار سيستم هاي يکپارچه به شمار مي رود.
 • طراحي مفهومي (پيش نياز سيستم بهاي تمام شده) براي دستيابي به الگوي مناسب هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده، فعاليت هايي نظير "تبيين اصول و مفروضات بهاي تمام شده"، "طراحي ساختار کدينگ حساب ها و مراکز فعاليت"، "تدوين روش شناسايي و ثبت حسابداري بهاي تمام شده" و"شناسايي ورودي ها، پردازش ها و خروجي هاي سيستم" ضروري است. اين فعاليت ها در قالب "طراحي مفهومي سيستم بهاي تمام شده" طبقه بندي شده اند.
 • طراحي مدل اطلاعاتي
  پس از انجام فعاليت هاي شناخت و طراحي مفهومي، سازمان آماده مي شود تا سيستم هاي يکپارچه طبق برنامه زمان بندي مناسب و به صورت مرحله اي در آن استقرار يابد. در اين مرحله، طراحي و تنظيم جداول پايه کليه سيستم ها بر اساس نتايج به دست آمده از فعاليت هاي شناخت و طراحي مفهومي در دستورکار قرار مي گيرد.
 • بهبود الگوي گزارش گري مالي و مديريتي
  يکي از اساسي ترين انتظارات مديران پس از استقرار سيستم هاي جامع اطلاعاتي، بهبود الگوي گزارش گري موجود و استفاده از ابزارهاي مناسب سيستمي براي استخراج گزارشات متنوع و به موقع، با اتکاء به اطلاعات صحيح مي باشد. به همين منظور فعاليت "بهبود الگوي گزارشگري مالي و مديريتي" انجام مي شود تا از کليه ظرفيت هاي سيستم هاي يکپارچه در جهت ارائه گزارشات مناسب در مقاطع مختلف و زمان هاي دلخواه حتي بدون حضور در محل کار استفاده گردد.

استقرار پایگاه داده

در راهکار پيشنهادي، نحوه چيدمان و الگوي مناسب براي استقرار پايگاه داده که با استفاده از ابزارهاي متنوع انتشار و تبادل اطلاعات راه دور، مورد استفاده قرار خواهند گرفت به ترتيب زير مي باشد:
 • پايگاه داده يكپارچه براي كارگاه ها و پروژه ها
 • پايگاه داده مستقل براي شركت هاي گروه
 • پايگاه داده متمركز براي تجميع اطلاعات
نظر به پراکندگي جغرافيايي در اکثر پروژه هاي عمراني و نبود زيرساخت مناسب مخابراتي در محل هاي مذکور جهت برقراري ارتباط Online با بانک اطلاعاتي مرکزي، ابزاري طراحي شده است که تبادل اطلاعات را به صورت Offline امکان پذير مي سازد.

ابزارهای حوزه مدیریت

 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS)
  سيستم گزارش دهي مديريت به عنوان لايه نرم افزاري فوقاني سيستم هاي عملياتي رايورز، موظف به بازيابي و تلفيق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه هاي کاري مختلف از جمله حوزه تأمين و نگهداري مواد و مصالح، پايگاه ماشين آلات، مالي و اداري، منابع انساني و قراردادها در يك سازمان واحد و کليه زيرمجموعه ها و شعب آن مي باشد. هر يك از سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي حوزه هاي فوق از طريق فايل ها و جداول اصلي مربوطه، به همراه برخي گزارشات كليدي كه به نوبه خود به صورت فايل هاي اطلاعاتي قابل استفاده مي باشند، ورودي لازم جهت سيستم گزارش دهي به مديريت را تهيه مي نمايند.
  سيستم مذكور در يك محيط همگن با بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را فراهم مي سازد. بدين معني كه علاوه بر فراهم كردن زمينه اعمال نظارت بر حوزه هاي کاري مختلف از طريق كنترل اطلاعات عملياتي تأمين شده توسط سيستم هاي هرحوزه و هم چنين بازيابي اطلاعات ساده و تركيبي در ارتباط با نيازهاي پيش بيني نشده، امكان تأمين چك ليست گزارشات مديريت را به صورت لحظه اي و نيز در دوره هاي زماني روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه فراهم مي سازد.

 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
  اين ابزار قادر است در محيط هاي اطلاعاتي همگن در هر يک از زيرمجموعه ها که داراي پايگاه داده مستقل هستند، از طريق بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را براي مديران دفترمرکزي/شرکت مادر فراهم سازد.

 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
  هوشمندي تجاري به تكنيك هاي كامپيوتر محوري گفته مي شود كه براي تشخيص، استخراج و تحليل داده هاي مرتبط با يك كسب وكار مورد استفاده قرار مي گيرند. تكنولوژي هوشمندي تجاري، داده هاي تاريخچه اي، وضع فعلي و فضاي پيش بيني عمليات سازمان را به طور همزمان مورد استفاده قرار مي دهد. هدف استفاده از هوشمندي تجاري، پشتيباني از مديران سطوح مختلف سازمان در امر تصميم گيري مي باشد. سيستم گزارش ساز، ابزار تجميع داده ها و سيستم گزارش دهي به مديريت از سطوح اين سيستم هستند. سطح آخر يك سيستم هوشمندي تجاري ابزار داشبورد مديريتي است كه به تازگي توسط شركت رايورز توليد شده است.
  داشبورد مديريتي ابزاري ست كه امكان مانيتور كردن شاخص هاي كليدي عملكرد سازمان (KPI) را براي مديران آن سازمان فراهم مي سازد. شاخص هايي از قبيل "درصد تحقق برنامه"، "عقب افتادگي فرآيندها"، "پيشرفت ريالي پروژه"، "پيشرفت فيزيکي پروژه"، "مصرف مواد در پروژه" و... مي توانند در رديف شاخص هاي کليدي مدنظر مديريت، جهت پايش سازمان به شمار روند که بسته به نياز مديران قابل تعريف، تغيير و توسعه هستند.
  دستاوردهاي حاصل از استقرار سيستم داشبورد مديريتي، به قرار زير است:
  • محاسبه شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI) با استفاده از داده هاي موجود در سيستم ها
  • کمک به تصميم گيري سريع و بهينه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده
  • نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه
  • نظارت بر عملکرد سازمان
  • سهولت در شناسايي و تصحيح روندهاي ناصحيح و تنگناها


فرآيند مدار سازي سازمان RayBPMS

سيستم مديريت فرآيند کسب و کار رايورز شامل زيرساخت جامعي جهت طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي سازمان است. اين سيستم با خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در هر مجموعه، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي را جهت بهره برداري بهينه از منابع محدود سازمان فراهم مي سازد. لايه هاي متشکله اين محصول عبارتند از:
 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
  مکانيزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات ميان واحدهاي سازماني و سيستم هاي عملياتي مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهيل فرآيند انجام کار خواهد انجاميد.
 • لايه اتوماسيون
  اين لايه، امکان تعريف چرخه گردش کار ميان افراد و هم چنين استفاده از گزارشات و مستندات پشتيبان تصميم گيري و نظاير آنها را جهت تحقق مکانيزاسيون فرآيند فراهم مي کند.
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
  در اين لايه، با اتکاء به انبوه اطلاعات توليد شده توسط سيستم هاي مستقر در واحدهاي عملياتي، امکان ساخت و تهيه گزارشات جديد عملکردي و مقايسه اي براي تصميم گيري بهينهدر هر مرحله، فراهم مي شود.
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
  اين لايه، امکان دسترسي به اطلاعات آماري گردش کار (در ميان واحدهاي سازماني) و نيز شناسايي گلوگاه هاي کاري را براي مديريت سازمان فراهم مي آورد تا بتوانند جهت تسهيل فرآيند انجام کار، تصميمات مناسبي را اتخاذ نمايند.
دامنه کاربرد BPMS در سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري
يکي از نيازهاي اصلي سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري در راستاي تعميق اتوماسيون عمليات در سازمان،مکانيزه نمودن فرآيندهاي مرتبطبا "مديريت درخواست هاي درون و برون سازماني" است. نمونه اي از اين درخواست ها، فرآيند تأمين کالا و خدمات و تهيه مواد و مصالح است. با مكانيزه شدن اين فرآيند، كاربران مي توانند بدون نياز به ورود به سيستم هاي عملياتي (مانند انبار) تنها از ميز كار خود با ثبت يك درخواست كالا، فرآيند تأمين را آغاز نمايند. پس از گردش درخواست در كارتابل افراد مختلف و تأييد توسط سمت هاي مربوطه، درخواست کالا در انبار ثبت مي گردد و فرد متقاضي هميشه مي تواند از آخرين وضعيت درخواست خودمطلع مي گردد.