مراکز اطلاعات سازگار با محیط زیست و کوچک تر!

قسمتی از بازار مرکز اطلاعات که با محیط زیست سازگار است، شاهد رشد سریعی در سال 2013 خواهد بود، زیرا تمرکز عمده این بازار بر روی کاهش هزینه هاست. به علاوه مرکز اطلاعات به سمت شیوه های داخلی ارسال IT خواهد رفت که موثرترند، شیوه هایی مانند مجازی سازی، SDN (شبکه های تعریف شده بر اساس نرم افزار) و استفاده از راهکارهای زیرساخت همگرا (که اصطلاحاً ابر در جعبه نامیده می شود). گزارشی از شرکت تحلیلگر Ovum می گوید که کاربرهای سازمانی می خواهند بهترین نتیجه را از سرمایه گذاری هایIT خود بگیرند و در سال 2013 چنین خواهد شد، بنابراین تمایل آنها بیشتر به سمت کاهش هزینه ها و بهبود سازگاری با محیط است.

روی ایلیسلی، تحلیلگر ارشد Ovum و نویسنده این گزارش می گوید: «به دلیل افزایش بازار مدیریت زیرساخت مرکز اطلاعات (DCIM) که امروزه با نام مدیریت مالی IT خوانده می شود و ارتباط نزدیکش با هزینه ها و دسترسی به انرژی، نقش CSO (افسر ارشد پایداری) در سازمان ها معمول تر از همیشه می شود».

با وجودی که DCIM بازار کوچکی است اما در سال 2013 به طور وسیعی کاربرد خواهد داشت، زیرا انگیزه های اولیه این بازار بر پایه قیمت های مرتبط با انرژی و تغییر است. وی می گوید: «از آنجایی که سازمان ها بیشتر به دنبال کاهش هزینه ها هستند، مسئله انرژی درصد بالایی از هزینه ها را شامل می شود».

منبع: