اپل به دنبال راه اندازی بزرگ ترین پروژه سلول های سوختی

اپل می خواهد مزرعه سلول های سوختی گازهای زیستی اش را در کارولینای شمالی دوبرابر کند. مرکز داده های اپل در کارولینای شمالی می تواند تا 50 سلول سوختی -که با گازهای زیستی تجدید شدنی کار می کنند- داشته باشد. ده مگاوات الکتریسیته برای تأمین برق بیش از 6000 خانه کافی است. این همان میزان الکتریسیته ای است که این شرکت قصد دارد در مرکز داده های کارولینای شمالی از طریق پروژه سلول های سوختی گازهای زیستی تولید کند.

به گزارش خبرگزاری شارلوت آبزرور، این غول تکنولوژی فرم درخواستی برای کمسیون خدمات شهری کارولینای شمالی را پر کرده و تقاضا کرده است اندازه مزرعه محلی سلول های سوختی اش را دو برابر کنند. در حال حاضر این مرکز داده ها آن قدر سلول سوختی دارد که بتواند 4.8 مگاوات الکتریسیته تولید کند. اپل تقاضا کرده این رقم را تا 50 سلول سوختی بالا ببرد که در این صورت قادر خواهد بود 10 مگاوات الکتریسیته تولید کند.

به گزارش این خبرگزاری، اگر اپل بتواند تأییدیه بزرگ تر کردن مزرعه اش را بگیرد، این مرکز داده ها بزرگ ترین پروژه سلول های سوختی کشور را خواهد داشت که توسط اداره برق دولتی اداره نمی شود.

منبع: