اجراي فاز توسعه سيستم فروش جامع تحت وب شرکت ایرتویا

رایورز - شرکت رایورز در راستای بهبود سیستم فروش جامع تحت وب خودرو برای شرکت ایرتویا و نیز بر اساس نیازهای اعلام شده توسط مشتری، فاز توسعه این سیستم را آغاز نموده است.

شرکت ایرتویا، نماینده رسمی تویوتای ژاپن در جهت پیشبرد اهداف خود -از سال 84 تاکنون- از سیستم های یکپارچه رایورز استفاده نموده و محدوده‌ فعالیت این پروژه‌، حوزه‌های عملیاتی مالی، بازرگانی (خرید و فروش)، امور اداری و سیستم فروش جامع تحت وب (با دسترسی در سطح شعب و دفتر مرکزی) می باشد.

هم چنین، حوزه فعالیت سیستم فروش جامع وب در زمینه فروش خودرو، از ابتدای ورود به کشور تا زمان تحویل خودرو به مشتری می باشد. در راستای بهبود عملیات و اجرای بهینه آن، فاز توسعه سیستم فروش جامع تحت وب بر اساس نیازهای مشتری به شرح زیر آغاز گردید:

 • بخش اول - سبد فروش
 • بخش دوم - چارت تکمیل وجه و فروش مشارکتی
 • بخش سوم - تغییرات فرایندی
 • بخش چهارم - گزارش ها
 • بخش پنجم - انبار
 • بخش ششم - سفارشات
 • بخش هفتم – وب سرویس ها و ایجاد دید (View)

دستاوردهای حاصل از اجرایی شدن بخش های فوق، عبارتند از:

 • ارتقاء سطح بهره وري سازمان
 • تحقق شيوه مديريت بر مبناي اطلاعات
 • ارتقاء سطح رضايتمندي طرف هاي تعامل (درون و برون سازماني)
 • افزايش سرعت تصميم گيري
 • كنترل نسبي منابع سازماني و جلوگيري از هرز رفت آنها