یکپارچه‌سازی سامانه درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با سیستم‌های مالی رایورز

رایورز - مشارکت فنی شرکت صفا رایانه و مهندسی نرم افزار رایورز منجر به مکانیزه شدن تبادل اطلاعات دو حوزه درآمدی و مالی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین شد.

بنا به درخواست سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری قزوین، صدور اسناد حسابداری (درآمدهای شناسایی شده) از سیستم درآمد شرکت صفا رایانه به سیستم حسابداری مالی رایورز مکانیزه گردید.

مکانیزه نمودن این فرایند، دستاوردهای زیر را به همراه داشته است:

  • کاهش فعالیت‌ها و ثبت‌های تکراری
  • حذف اشتباهات ثبتی
  • کنترل درآمدهای شناسایی شده در سیستم درآمد و مبالغ وصول شده در سیستم خزانه داری به صورت مکانیزه
  • ...