اتمام فاز اول پروژه استقرار سامانه تخصیص اعتبار پروژه ها در شرکت نصیر عمران

رایورز - این سامانه در تعامل با سایر سیستم‌های عملیاتی موجود‌، امکان مدیریت مکانیزه و هوشمند هزینه‌های هریک از پروژه‌ها را برای مدیران تصمیم‌گیر این مجموعه فراهم خواهد نمود.

شرکت نصیر عمران، از شرکت‌های زیر مجموعه گروه بين‌المللي توسعه و عمران نصر سپهر (مشهور به گروه نصر اصفهان) است. این شرکت، موضوع پیچیدگی در تخصیص منابع درآمدی هر پروژه به هزینه‌های همان پروژه را با رایورز مطرح نموده که ازیک‌سو با تعدد پروژه و از سوی دیگر با عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های هر پروژه توسط کارفرما مواجه هستند.

در راستای حل معضل مذکور، درخواست داشتند تا سیستمی اختصاصی جهت مدیریت هزینه‌ها و درآمدها به تفکیک هر پروژه و تخصیص اعتبار (منابع و مصارف) برای آن پروژه از محل درآمدهای همان پروژه طراحی و مستقر شود.

در حال حاضر، فاز شناخت و تهیه مستندات طراحی (شناسنامه فرایند گردش کار) این سیستم تهیه و تأیید شده است. پیش‌بینی می‌گردد که فاز دوم این پروژه، ظرف مدت دو ماه با بکارگیری ابزار RayBPMS به اتمام رسد.

انتظار می‌رود راه‌اندازی این سامانه در تعامل با سایر سیستم‌های عملیاتی موجود‌، امکان مدیریت مکانیزه و هوشمند هزینه‌های هریک از پروژه‌ها را برای مدیران تصمیم‌گیر این مجموعه فراهم نماید.