اجرای پروژه‌ی سیستم‌های یکپارچه‌ی مالی رایورز در شهرداری همدان (ستاد، مناطق و سازمان‌های تابعه)

پروژه‌ی استقرار سيستم‌های يکپارچه ی رایورز در حوزه‌ی مالي، يکي از اقدامات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان جهت تحقق برنامه‌ی کلان توسعه‌ی فناوری اطلاعات این شهرداری در سال 98 می‌باشد که در خرداد ماه سال جاری آغاز گردیده است.


برای اجرای برنامه‌ی فوق، در سال 1396کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و ادارات مختلف شهرداری با هدف انتخاب و استقرار بهینه‌ی راهکار جامع مالی در ستاد، مناطق و سازمان‌های شهرداری همدان تشکیل گردید و پس از تدوین معیارها و شاخص‌های سنجش، بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم‌ها و روش‌های موجود در حوزه‌ی مالی شهرداری، تبادل نظر با سایر شهرداری‌های مشابه و بهره‌گیری از تجارب آنها، شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز به عنوان مشاور و همکار استراتژیک در زمینه‌ی ارائه و استقرار راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات شهرداری همدان انتخاب گردید.  


بدین‌ترتیب و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرف کمتر از یک ماه پس از انعقاد قرارداد،  نرم‌افزارها در ستاد و مناطق شهرداری همدان مستقرگردید و همینک در حال بهره‌برداری می‌باشد. همچنین با توجه به تفاوت مدل اطلاعاتی (جداول پایه‌ی مالی و چیدمان کدینگ حسابها و مراکز) سازمانها با ستاد مرکزی و لزوم همگن‌سازی آنها، مقرر گردید تا کاربران سازمانها نیز به تدریج به این سامانه‌ی یکپارچه متصل و ضمن ثبت اطلاعات و اجرای عملیات مالی سازمان خود، از کلیه‌ی تسهیلات سیستمی و امکانات نرم‌افزاری آن بهره‌مند گردند.

منبع: