توسعه‌ی همکاری درحوزه‌ی فناوری اطلاعات با شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین با عملیاتی شدن نرم افزارهای حوزه مالی رایورز

شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین در راستای تحقق اهداف سازمان در اجرای اثربخش برنامه‌ی توسعه‌ی فناوری اطلاعاتIT و به‌منظور مدیریت بموقع و بهینه‌ی هزینه‌ها و درآمدها در بخش جاری، نسبت به مکانیزه نمودن عملیات این حوزه اقدام و با استقرار سیستم‌های پایه حسابداری مالی و مدیریت وجوه نقد، چرخه‌ی عملیات متکی به سیستم‌های یکپارچه در امور مالی خود را تکمیل نمود.

 

بدین ترتیب، با توجه به عملیاتی شدن نرم‌افزارهای منتخب از ابتدای سال 98، بارِ سنگین کارِ دستی از دوش مدیران،کاربران و بهره‌برداران برداشته شده و فرآیند انتقال، ثبت و کنترل اطلاعات مالی از یکسو و اجرای عملیات، ارائه‌ی آمار، اطلاعات و گزارشات بموقع و قابل اتکاء به سایر ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی شرکت از سوی دیگر، بخوبی در حال انجام است.