راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی


افزایش شتابان تقاضا برای ورود به موسسات و مراکز آموزش عالی و نیز ضرورت تحقق هدف " آموزش برای همه" و پاسخگویی به نیازهـای علمی و آموزشی رو به‌رشد جامعه از یکسو و مشکلات ساختاری و اختصاص منابع محدود مالی توسط دولت از سوی دیگر، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایه‌گذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشیده است. و این مهم با ایجاد و توسعه‌ی دانشگاه¬ها، مؤسسات و مراکز آمـوزش عـالی غیردولتی به عنوان مشارکت سایر بخش‌ها در برنامه‌ی آموزش عالی کشور نمود یافـت.

راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

راهکار تخصصی رایورز ویژه‌ی دانشگاه‌ها ، موسسات و مراکز آموزش غیر دولتی:


هدف شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز از توسعه‌ی همکاری با این موسسات و مراکز، ارتقاء سطح بهره‌وری و افزایش کارائی آنان از طریق ارائه‌ی سیستم‌های یکپارچه و ارائه‌ی راهکار‌های بهبود سازمانی مبتنی برفناوری اطلاعات بوده است. شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز با استقرار سیستم‌های یکپارچه‌ی عملیاتی روزآمد در حوزه‌های مالی، اداری، منابع انسانی و پشتیبانی با رویکرد MIS، ابتدا نیازهای فناوری اطلاعات بخش‌های لجستیکی را پوشش می‌دهد و سپس از طریق پیاده‌سازی فرآیندهای مبتنی بر RayBPMS و تولید و بهره‌گیری از سرویس‌های الکترونیکی تعاملی، ارتباط مکانیزه بین آنها و سامانه‌های فعالیت اصلی (سیستم‌های حوزه‌ی پذیرش، آموزش، امور دانشجوئی و . . . ) مرکز آموزش عالی مورد نظر را برقرار می‌کند، بطوریکه شرایط لازم برای استقرار ابزارها و امکانات سیستمی حوزه‌ی مدیریت (RayBI) در آنها فراهم و بهره‌برداری از نظام جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان ممکن گردد. فعالیت‌های زیر در جهت نیل به اهداف فوق پیشنهادگردیده و آماده‌ی ارائه می باشد:

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

قبل از شروع استقرار نرم‌افزارها، فعالیت بررسی، امکان‌سنجی و شناخت درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی به عنوان فاز مقدماتی پروژه به شرح زیر صورت می‌گیرد:

 • شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت
 • بررسی سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه‌یابی) و ارائه‌ی پیشنهاد بهبود (مدل مطلوب مقدور)
 • طراحی و تدوین طرح پروژه‌ی بهبود و استقرار
 • تعریف ساختار اجرای پروژه متناسب با درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی و تهیه‌ی جدول زمان‌بندی
 • طراحی مدل اطلاعاتی پایه و تنظیم کدینگ جداول پایه با رویکرد یکپارچه (کاربرد در RayMIS)
 • ارائه‌ی ‌مشاوره در جهت بهبود الگوی گزارش‌گری برون سازمانی و گزارش‌گیری درون سازمانی (کاربرد در RayBI)
 • مشارکت در تهیه‌ی نقشه‌ی فرآیندی و شناسنامه‌ی فرآیندهای سازمانی (کاربرد در RayBPMS)
 • شناخت اهداف کلان سازمان و انتظارات مدیریت
 • بررسی سیستم‌ها و روش‌های موجود (عارضه یابی)
  عارضه‌یابی سازمانها و ارائه‌ی خدمات مشاوره به آنها به منظور شناخت وضعیت موجود (سیستم¬ها و روش‌ها، زیرساخت-ها، پلاتفرم سخت‌افزاری و ارتباطی، الگوی فعلی تهیه‌ی گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و نظائر آنها) با هدف ارائه‌ی پیشنهاد بهبود، اولین رکن استقرار سیستم های یکپارچه، جهت استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنها به شمار می‌رود.
 • تعیین ساختار اجرای پروژه، متناسب با درجه‌ی آمادگی الکترونیکی سازمانی و تهیه‌ی جدول زمان‌بندی
 • طراحی مدل اطلاعاتی
  پس از انجام فاز مقدماتی، مرکز آموزشی مورد نظر آماده می¬شود تا طبق برنامه‌‌ی زمان‌بندی مناسب و به صورت مرحله‌ای، سیستم¬¬های یکپارچه در آن‌ها استقرار یابند. در این مرحله، طراحی و تنظیم جداول پایه‌ی کلیه‌ی سیستم ها براساس نتایج به دست آمده از فعالیت شناخت و طراحی مفهومی، در دستورکار قرار می گیرد.
 • بهبود الگوی گزارش گری و گزارش‌گیری
  یکی از مهم ترین انتظارات مدیران سازمان‌ها پس از استقرار سیستم های یکپارچه، بهبود الگوی گزارش¬گری و گزارش‌گیری موجود و استفاده از ابزارها و امکانات مناسب سیستمی برای تهیه‌ی گزارشات مورد نیاز در زمینه‌های گوناگون فعالیت اصلی (پذیرش، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی و انتخاب واحد، نقل و انتقال فراگیران، مربیان و استادان، کنترل شاخص‌های کارائی و اثربخشی کلاس‌ها، . . . )، فعالیت پشتیبانی (تامین کالاها و خدمات، کنترل موجودی، اموال و دارائی‌های ثابت، مدیریت منابع انسانی، امور مالی، . . . ) و حوزه‌ی مدیریت (مقایسه بودجه و عملکرد، نظارت و کنترل متمرکز در حین اجرای غیر متمرکز، پایش شاخص‌های کارکردی و سازمانی، ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز به مراجع قانونی و نهادهای بالادستی و . . . ) در زمان‌های مورد انتظار می باشد. در همین راستا برای ارائه‌ی گزارش‌های مختلف در شرایط متفاوت و زمان¬های دلخواه حتی بدون حضور در محل کار، فعالیت " بهبود الگوی گزارش‌گری (برون سازمانی) و گزارش‌گیری (درون سازمانی)" جهت استفاده‌ی بهینه از ابزارهای کارآمد (RayARPG و RayMRS) انجام می¬شود.
 • مشارکت در تهیه‌ی نقشه‌ی فرآیندی و شناسنامه‌ی فرآیندهای سازمانی (کاربرد در RayBPMS)
استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات

استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات

 • پایگاه داده‌ی یکپارچه برای هر یک از واحدهای تابعه (شعبه‌پذیری)
 • پایگاه داده‌ی متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها (دیتا‌بیس پذیری)

استقرار پایگاه داده و تبادل اطلاعات از راه دور

 • پایگاه داده یکپارچه برای شعب مختلف
 • پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطلاعات زیر مجموعه‌ها

با توجه به فاصله و پراکندگی جغرافیایی بین شعب و واحدهای مختلف، برای برقراری ارتباط Online با پایگاه داده و بانک اطلاعاتی متمرکز، ابزاری طراحی شده است که تبادل اطلاعات به صورت Offline را نیز امکان پذیر می¬سازد.

سیستم اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS)

سیستم اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS)

شرکت مهندسی نرم افزار رایورز در طول دوران فعالیت موثر خود تلاش‌ نموده است که با بهره‌گیری از تکنولوژی¬های روزآمد و متناسب با ارتقاء تدریجی آمادگی الکترونیکی سازمان‌ها، سیستم یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) را در سطح موسسات و مراکز آموزش عالی غیر¬دولتی، در جهت بهینه‌سازی و نظارت و پایش مستمر عملیات و اطلاعات آنها ارائه نماید.

راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
ابزارهای حوزه‌ی مدیریت

ابزارهای حوزه‌ی مدیریت

 • ابزار ساخت و اجرای گزارش (RayARPG)
 • لایه‌ی گزارش‌دهی به مدیریت (RayMRS)
 • ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (RayDWH)
 • ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )
 • ابزار ساخت و اجرای گزارش (RayARPG)
 • لایه‌ی گزارش‌دهی مدیریت (RayMRS)
  موقعيت کاری و محدوديت زمانی مديران ايجاب مي‌كند بجاي ورود به يكايك سيستم‌هاي عملیاتی موجود در سازمان و بهره‌گيري موردی و مستقل از آنها، محيطي همگن از نظر بازيابي اطلاعات فراهم‌ گردد تا بتوانند با ابزار‌ی ساده و کارآمد، گزارشات مورد نياز خويش را تعريف و از نتایج آنها بهره‌برداري نمايند. ابزار گزارش‌دهي به مديريت به‌‌ عنوان لايه‌ی نرم‌افزاري فوقانی سيستم‌هاي عملياتي رايورز (RayMRS)، موظف به واکشی اطلاعات از چرخه‌ی كامل هر يك از فعاليت‌ها و تهیه‌ی گزارش¬‌های متنوع از اطلاعات گسترده‌ی مربوط به حوزه‌هاي عملياتي مختلف (فعالیت اصلی/ مالی/ اداری/ منابع انسانی/ پشتیبانی/ . . . ) در ستاد، زير مجموعه‌ها و واحدهای تابعه‌ی آن مي‌‌باشد. ابتدا هریک از سیستم¬های عملیاتی و اطلاعاتی حوزه¬های فوق از طریق فایل‌ها و جداول اصلی مربوطه، به همراه برخی از گزارشات¬ کلیدی که به نوبه‌ی خود به صورت فایل¬های اطلاعاتی می¬باشند، می¬توانند به عنوان ورودی گزارش به مدیریت، ایفای نقش نمایند. این گزارشات به صورت لحظه¬ای یا در بازه‌هایی زمانی دلخواه( لحظه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه) قابل دسترسی هستند.
راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
 • ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه‌ها (RayDWH)
  این ابزار قادر است در محیط¬های اطلاعاتی همگن در هریک از زیر مجموعه¬ها (از جمله واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی تابعه) که دارای پایگاه داده¬های مستقل هستند، از طریق واکشی اطلاعات مورد نیاز، مدیریت بر مبنای اطلاعات را برای مدیران ستاد مرکزی امکان‌پذیر سازد.
راهکار دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی
 • ارتباط با داشبوردهای کارآمد و مطرح در حرفه (Power BI، . . . )
سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS)

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS)

 • لايه سيستم‌های عملياتی مبتنی بر ميز کار
 • لايه اتوماسيون
 • لايه تصميم‌گيری بر مبنای اطلاعات
 • لايه اطلاع‌رسانی مديريتی
 • لايه سيستم‌هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
  مکانيزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات ميان واحدهاي سازماني و سيستم‌هاي عملياتي مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهيل فرآيند انجام کار خواهد انجاميد.
 • لايه اتوماسيون
  اين لايه، امکان تعريف چرخه گردش کار ميان افراد و هم چنين استفاده از گزارشات و مستندات پشتيبان تصميم گيري و نظاير آنها را جهت تحقق مکانيزاسيون فرآيند فراهم مي‌کند.
 • لايه تصميم‌گيري برمبناي اطلاعات
  در اين لايه، با اتکاء به انبوه اطلاعات توليد شده توسط سيستم‌هاي مستقر در واحدهاي عملياتي، امکان ساخت و تهيه گزارشات جديد عملکردي و مقايسه اي براي تصميم‌گيري بهينه در هر مرحله، فراهم مي‌شود.
 • لايه اطلاع‌ رساني مديريتي
  اين لايه، امکان دسترسي به اطلاعات آماري گردش کار (در ميان واحدهاي سازماني) و نيز شناسايي گلوگاه هاي کاري را براي مديريت سازمان فراهم مي‌آورد تا بتوانند جهت تسهيل فرآيند انجام کار، تصميمات مناسبي را اتخاذ نمايند.
services
‌‌

دامنه‌ی کاربرد RayBPMS در دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی

با اتکاء به سیستم‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS) می¬توان از یک‌طرف فرآیندهای درون سازمانی از جمله درخواست‌های پرسنلی(مرخصی، ماموریت، تشویق و تنبیه، . . . )، درخواست‌های فعالیت اصلی (مدرس و استاد جایگزین، اطلاع رسانی آنلاین در زمینه‌ی ثبت نام درکلاس¬ها و آزمون‌های مربوطه) و نظائر آنها را مکانیزه نمود و از طرفی دیگر فرآیندهای پوشش دهنده‌ی فعالیت‌های برون سازمانی را از جمله، فرآیند ثبت نام آنلاین دانشچویان واحدهای مختلف بدون نیاز به حضور فیزیکی، دریافت اعلامیه آنلاین در زمینه‌ی نتایج کلاس¬ها و آزمون¬ها و مشابه‌ آنها مدیریت کرد. این امر، از یک سو صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی جمع‌آوری اطلاعات آماری و عملکردی را بدنبال دارد و از سوی دیگر کنترل و تجزیه و تحلیل داده¬های دریافتی جهت برنامه‌ریزی¬های آتی را امکان پذیر می¬سازد.

‌‌

دستاوردهای استقرار راهکار رایورز در موسسات و مراکز آموزشی

 • ایجاد یکپارچگی در حوزهای عملیاتی و حذف فواصل اطلاعاتی
 • برنامه‌ریزی و کنترل عملیات از طریق مکانیزاسیون فرآیندهای سازمانی
 • بازیابی سریع و به موقع اطلاعات
 • کنترل متقابل اطلاعات جهت اطمینان از صحت عملکرد
 • سازماندهی و انتشار اطلاعات قابل اتکاء
 • تسهیل و تدقیق اجرای عملیات
 • اجرای غیر متمرکز و کنترل متمرکز
 • تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات
services
‌‌

لیست برخی از مشتریان

 • دانشگاه آزاد انقلاب اسلامی
 • دانشگاه غير‌دولتي غير انتفاعي شهاب دانش
 • دانشگاه صنعتی امير كبير
 • دانشگاه مفید قم
 • موسسه آموزشي علوم و فنون کيش
 • تدبیر و توسعه پرنیان یزد
 • آبسار کویر یزد
 • موسسه فرهنگی نظری
 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مهرآستان
 • موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی کادوس
 • موسسه آموزش عالی کوشیار
 • ...