محصولات

یکی از واحدهای کلیدی و بسیار مهم شرکت، واحد «مدیریت ارائه راهکارهای جامع به مشتریان» می‌باشد. این واحد که از گروه‌های تخصصی ویژه تشکیل گردیده، با استفاده از سبد متنوع محصولات نرم‌افزاری رایورز از یکسو و خدمات تخصصی گوناگون قابل ارائه به مشتریان از سوی دیگر، قادر است نیازهای متعدد و روبه‌رشد سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی را در قالب راهکارهای تخصصی برآورده سازد.

در این بخش، سیاهه محصولات نرم افزاری و خدمات تخصصی قابل ارائه به صورت زیر طبقه بندی شده اند:

محصولات نرم افزاری با تکنولوژی متعارف

محصولات نرم افزاری با تکنولوژی نوین

خدمات تخصصی

تجارب حاصله از قریب به سی سال فعالیت مستمر در حرفه موجب شده است که گروه های تخصصی ارائه دهنده راهکارهای جامع در رایورز با استفاده از تمام یا بخشی از محصولات و خدمات فوق، دسته بندی های متنوعی از راه حل های سیستمی پدید آورند و متناسب با سطح و عمق نیاز مشتریان از یکسو و درجه آمادگی الکترونیکی سازمان از سوی دیگر، بهینه ترین راه حل را برای آنان مستقر سازند.