محصولات

یکی از واحدهای کلیدی و بسیار مهم شرکت، واحد «مدیریت امور راهکارهای جامع مشتریان» می‌باشد. این واحد که از گروه‌های تخصصی ویژه تشکیل گردیده، با استفاده از سبد متنوع محصولات نرم‌افزاری رایورز از یکسو و خدمات تخصصی گوناگون قابل ارائه به مشتریان از سوی دیگر، قادر است نیازهای متعدد و روبه‌رشد سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در قالب راهکارهای تخصصی برآورده سازد.
در این بخش، محصولات نرم افزاری و خدمات تخصصی قابل ارائه به صورت زیر طبقه بندی شده‌اند:

محصولات نرم‌افزاری

سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت

ابزارهای هوشمندی کسب‌وکار

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

ابزارهای خدمات الکترونیکی (و تعاملات برون سازمانی)

راهکارهای نرم‌افزاری