خرید خارجی

ویژگی های سیستم
 • کنترل و مونیتورینگ کلیه فعالیت های حوزه سفارشات خارجی تأمین (مانند حوزه های اعتبارات، ترخیص کاران، انبارداری عملیات گمرکی، حسابداری سفارشات، مدیریت و ...)
 • ایجاد یک بانک جامع اطلاتی از کلیه تأمین کنندگان خارجی (شامل تولیدکنندگان، نمایندگی ها، فروشندگان، واسطه ها و ...)
 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از کلیه خریدهای خارجی انجام شده از منابع خارجی
 • کنترل و مونیتورینگ عملکرد کلیه منابع خارجی
 • امکان ارزیابی تأمین کنندگان خارجی (شامل تولیدکنندگان، نمایندگی ها، فروشندگان، واسطه ها و ... ) درحد کالا
 • امکان ایجاد لیست سیاه تأمین کنندگان، جهت کنترل و جلوگیری از سفارش به آنها
 • امکان بومی سازی اطلاعات سیستم براساس اطلاعات پایه سازمان استفاده کننده از سیستم
 • تعریف و تدوین CPM فرآیند سفارشات خارجی (درسطح کل سازمان یا درسطح نوع خرید و یا درحد یک سفارش) و کنترل با عملکرد استاندارد چرخه خرید خارجی
 • امکان تهیه لیست مقایسه قیمت ها بین پروفرم های دریافتی براساس ارزهای مختلف و معادل سازی آنها به یکدیگر
 • امکان طراحی کلیه فرم های ورودی اطلاعات (input) یک چرخه و یا یک مرحله بر اساس نیاز کاربران
 • امکان طراحی کلیه فرمهای خروجی اطلاعات (output) یک چرخه خرید بر اساس نیاز کاربران
 • امکان تعریف روش تسهیم هزینه های یک سفارش خارجی به اقلام سفارش شده
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده در سطح کل سفارش خارجی، پارتی حمل و اقلام سفارش
 • ثبت اطلاعات تأمین کنندگان و طبقه بندي آنها براساس نوع كالا
 • ثبت نتايج ارزيابي تأمین کنندگان از طريق شاخص هاي مورد نظركاربران
 • كنترل سطح (Grade) فروشندگان هنگام استعلام و يا صدور سفارش
 • ثبت و اصلاح درخواست هاي خريد به شکل دستی و یا دريافت مكانيزه از سيستم انبار
 • تخصيص درخواست هاي خريد به گروه هاي مرتبط
 • تعريف شابلوني به منظور ارجاع خودكار درخواست هاي خريد به گروه هاي مربوطه
 • طراحي فرم سفارشي ورود اطلاعات براي هر مرحله سفارش
 • برنامه ريزي خريد براي هر سفارش و محاسبه تاريخ تقريبي رسيد كالا
 • صدور سفارش موقت
 • تهیه فرم اسعلام بها و ارسال آن برای فروشندگان خارجی
 • دریافت و ثبت اطلاعات پروفرما (Performa)
 • تهيه استعلام خريد از تأمین کنندگان و ثبت اطلاعات پيشنهاد قيمت فروشندگان
 • تهيه صورت مقايسه بين استعلام هاي دريافتي (COMPARISON LIST)
 • ثبت نتايج كميسيون خريد و اطلاع آن
 • کنترل و پيگيري سفارشاتي كه حمل آن به دفعات صورت مي گيرد
 • ارائه آخرين وضعيت سفارشات و موجودي در راه
 • ثبت مغايرت هاي اقلام سفارش شده و دريافت شده
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از خريدهاي گذشته و ذخيره اطلاعات ضروري در مورد كالا، منابع خارجی و ...
 • ثبت هزينه هاي سفارشات و تعين روش تسهيم هزينه ها به اقلام سفارش
 • دريافت اطلاعات رسيد كالاي موقت، رسيد كالاي دائم، تعديل رسيدكالا، برگشت از خريد از سيستم انبار
 • آناليز هزينه هاي سفارشات و محاسبه قيمت تمام شده خريد به تفكيك هر قلم خرید خارجی
 • ارسال بخشی و یا کل یک درخواست خريد به سيستم خرید داخلی
 • ثبت مستندات چند رسانه اي براي درخواست، سفارش، استعلام خريد و پرفرما، استعلام حمل و ...
 • تعريف ليست سياه مشتريان و دلايل مرتبط با آن در رابطه با هر مشتري
 • ثبت اطلاعات حمل به تفكيك كانتينر
 • امكان بستن پارتي و محاسبه هزينه ها به تفكيك هر پارتي
 • ارسال سند تعهدي به مالي همزمان با ارسال درخواست پرداخت و يا پرداخت تنخواه به سيستم وجوه نقد
 • امكان ثبت كالاي جايگزين در مرحله ثبت پاسخ استعلام و يا فاكتور
 • مونیتورینگ عملکرد تأمین کنندگان خارجی در مقاطع مختلف
 • ارزیابی تأمین کنندگان خارجی بر اساس شاخص های داخلی تعریف شده توسط مهندسی خرید هر سازمان و یا استانداردهای بین المللی تا سطح کالا
 • ارزیابی شرکت های حمل کننده کالا بر اساس شاخص های داخلی و یا استانداردهای بین المللی در سطوح کالا و سفارش
 • تدوین CPM فرآیند تأمین کلیه سفارشات خارجی در سطح کل سازمان و یا درحد یک سفارش خاص
 • تدوین CPM فرآیند حمل کالا در سطح کل سفارشات سازمان و یا درحد یک سفارش خاص
 • طراحی کلیه فرم های ورودی اطلاعات برای مراحل مسیرهای بحرانی (CPM) تعریف شده در سیستم
 • تعریف روش تسهیم هزینه های یک سفارش خارجی به اقلام خریداری شده براساس مبانی و ضرایب مورد نظر حسابداری قیمت تمام شده
 • محاسبه قیمت تمام شدهبر اساس روش و مبانی تعریف شده در سطح
  • سفارش خارجی
  • پارتی حمل
  • اقلام خریداری شده
 • ارائه گزارشات متنوع از آناليز هزينه هاي تخصیص داده شده در مراحل مختلف یک سفارش خارجی تا حد حمل (پارتی)/ کالا
 • ارائه گزارش آنالیز محاسبه قيمت تمام شده سفارشات خارجی
 • امکان انتخاب ردیف های هزینه -در زمان ارسال به وجوه نقد- برای درخواست پرداخت
 • امکان صدور ثبت اسناد تعهدي به مالی بر اساس سال وقوع هزینه، به تفکيک سال جاری و سال قبل و به شکل تنظيماتي
 • امکان دريافت فايل متني در هنگام ارتباط انبار و خريد
 • امکان صدور سند بستن حساب سفارشات خارجی به مالی، هنگام بستن پارتی در خریدهای خارجی
 • 5 مرکز شدن سیستم خرید
 • اضافه شدن مراکز کمکی در سفارش و هزینه
 • تکمیل شابلون سند مالی
 • تکمیل شابلون سند وجوه
 • تجمیع ردیف های سند ارسالی به مالی
 • امکان ثبت هزینه های سفارشات خارجی پیش از ثبت رسید موقت انبار
 • امکان کنترل مقدار رسید انبار در زمان ارسال دستورپرداخت به وجوه نقد
گزارشات کاربردی
 • برنامه هفته جاري ترخیص کاران
 • آخرين وضعيت اعتبارات گشایش شده
 • آخرین وضعیت سفارشات درراه (قبل از گمرک ، هنگام دپو درگمرک وپس از ترخیص از گمرک)
 • تأخير اقدامات سفارشات و ریشه یابی آنها
 • درخواست هاي سفارش نشده
 • هزينه هاي سفارشات خارجی
 • اقلام رسیده شده
 • مانده اقلام خریداری شده
 • مانده اسناد درخواست، سفارش خارجی، بارنامه و ...
 • رهگیری چرخه یک سفارش خارجی از درخواست خرید تا رسید قطعی درانبار
 • مقایسه حول محورهای تأمین کنندگان خارجی، تغییرات قیمت بر اساس زمان، میزان خرید بر اساس مصرف و ...
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
چرخه کاری و گردش عملیات
چرخه کاری و گردش عملیاتبرای نمونه در خصوص یک خرید استعلامی کالا طی یک مرحله آورده شده است:
 • دریافت درخواست خرید از مراجع مرتبط
 • بررسی وکنترل سابقه خریدکالا درخواست شده توسط مسئولین ذیربط
 • طی مراحل تأییدات و مجوزهای لازم از مدیریت
 • ارجاع درخواست خرید به مسئولین سفارشات خارجی
 • منابع یابی با توجه ضوابط و دستورالعمل های داخلی و بین المللی
 • تهیه و ارسال استعلام قیمت به تأمین کنندگان خارجی و دریافت (جمع آوری) پرفرماها
 • تهیه صورت مقایسه قیمت ها و ارائه به کمیسون معاملات خارجی
 • تشکیل جلسه کمیسیون معاملات خارجی و تعیین فروشنده برنده
 • طی فرآیند گشایش اعتبار
 • طی فرآیند تبادل مدارک و مستندات
 • ارسال مکانیزه دستور(مجوز) به سیستم مدیریت منابع و وجوه نقد جهت اقدامات لازم برای صدورچک ارزی بر اساس ضوابط
 • طی مراحل سفارش خارجی و کنترل و پیگیری CPM آن
 • طی مراحل فرآیند ترخیص کالا از گمرک
 • حمل داخلی و رسید کالا به انبار
 • ارسال مکانیزه قیمت های رسید به حسابداری انبار
 • صدور و ارسال مکانیزه سند مالی به سیستم حسابداری مالی