اطلاعات مهندسی (BOR)

قالب اطلاعات مربوط به ساختار محصول، شامل لیست مواد (BOM)، اطلاعات مربوط به فرآیند های تولید نیمه ساخته ها در مراحل تولیدی و استانداردهای ساخت محصول می باشد و به عنوان منبع تغذیه اطلاعات فرآیند های برنامه ریزی تولید و مواد در سایر سیستم ها به شمار می آید.
ویژگی های سیستم
 • تعریف ساختار چند سطحی تولید محصول بدون محدودیت
 • تعریف مواد و ماشین آلات جایگزین
 • تعریف فرمول های مختلف برای تولید یک محصول
 • طراحی و ساخت انواع گزارش های مورد نیاز ذی نفعان
 • نمایش درختی اجزای محصول و نیمه ساخته های پایین دستی
 • تعریف منابع مختلف تولید اعم از تخصص و ابزارآلات
 • تعریف مشخصه های کمی و کیفی
 • گروه بندي و ثبت مشخصات مواد و قطعات
 • گروه بندي و ثبت اطلاعات ماشین های تولیدی
 • امكان ثبت و تصوير برداري (Scan) مستندات فني مواد و قطعات و ماشين آلات
 • ثبت اطلاعات استانداردهای ساخت محصول و نیمه ساخته ها شامل مواد مصرفی
  • ماشین های تولیدی
  • ابزار مصرفی
  • تخصص های موردنیاز برای ساخت هر مرحله از محصول
  • ثبت دستورالعمل های کیفی برای مراحل ساخت
 • بازيابي اقلام هر نیمه ساخته/محصول در هر مقطع زماني (Dynamic BOM)
 • ورود و اصلاح ماژول هاي ساختار محصول از طريق نمايش درختي قطعات
 • پيمايش ساختار محصول به شكل سطوح ساختار و مراحل ساخت و نگارش هاي مختلف قطعات
 • ماژولار بودن BOM و ساخت درخت واره محصول توسط سیستم
 • فرمول های ساخت برای کلیه قطعات
 • تاریخ موثر در فرمول های ساخت
 • بکار گیری مراحل در ساختار محصول و قطعات
 • ثبت مشخصه های کنترل کیفی در مراحل تولید
گزارشات کاربردی
 • خلاصه قطعه/ مواد: اقلام بکار رفته  و ضریب کل مصرف در محصولات
 • خلاصه قطعه/ ماشين: ماشین های استفاده شده در پروسه تولید محصول و زمان کل استفاده هر ماشین
 • خلاصه قطعه/ تخصص: تخصص های بکار رفته در هر محصول و جمع دقایق استفاده از هر تخصص در محصول
 • خلاصه قطعه/ ابزار: ابزار های استفاده شده در هر محصول و جمع دقایق استفاده از هر ابزار در محصول
 • خلاصه مواد/ قطعه: کاربرد مواد در محصولات مختلف و ضریب مصرف در هر محصول
 • خلاصه ماشين / قطعه: کاربرد ماشین در محصولات متفاوت و زمان تنظیم و زمان اجرا در هر محصول
 • خلاصه تخصص/ قطعه: کاربرد تخصص در محصولات متفاوت و دقایق استفاده از هر تخصص در هر محصول
 • خلاصه ابزار/ قطعه: کاربرد ابزار در محصولات متفاوت و دقایق استفاده از هر ابزار در هر محصول
 • ساختار يک سطحي محصول: لیست قطعات ساخت به تفکیک فرمول و ضریب مصرف  مواد متشکله محصولات و نیم ساخته   
 • ساختار چند سطحي محصول: لیست محصولات و نمایش سطوح ساخت نیم ساخته ها و نهایتا ضریب  مصرف مواد خام  و زمان  ماشین آلات اصلی و جایگزین و تعداد نیروی انسانی در سطوح مختلف ساختار
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها