بهاي تمام شده خدمات

به منظور تحقق هزينه‌يابي و محاسبه بهاي تمام شده خدمات و دستیابی به سود (زیان) فعالیت ها و پروژه‌های امانی و پیمانی در مؤسسات و شرکت های غیر تولیدی ضرورت دارد جذب هزينه‌هاي مستقيم براي هر هر موضوع هزینه‌یابی با اتكاء به سيستم هاي عملياتي مربوطه صورت پذيرد و در ادامه از طريق شناسايي و ثبت هزينه‌هاي غيرمستقيم به تفكيك مراكز هزينه (اعم از مراکز هزینه ستادی و صف)، عمليات هزينه‌يابي و تسهيم انجام و بهاي تمام شده محاسبه شود.

اين راهكار از یکسو در سازمان ها، شركت‌ها و مؤسسات خدماتي (مشاوره‌ای، پژوهشی وآموزشی، پولی و بانکی، درمانی و بهداشتی و ...) کاربرد دارد و از سوی دیگر، تنها راه محاسبه بهای تمام شده در فعالیت‌های پروژه محور (عمرانی، پیمانکاری، مهندسی و ...) به شمار می‌رود.

سیستم‌های یکپارچه اطلاعات مدیریت رایورز به گونه‌ای طراحی گردیده که تسهیم اولیه (ثبت عوامل هزینه در مراکز هزینه) به صورت مکانیزه صورت می‌پذیرد و سیستم بهای تمام شده خدمات از طریق ماژول تسهیم، عملیات تسهیم ثانویه و اختصاص هزینه‌های سربار را از دوایر ستادی به مراکز هزینه صف (که مأموریت انجام فعالیـت اصـلی مؤسـسه را به عـهده دارند) آغـاز و در ادامه، ‌هزینه‌های مراکز

 

هزینه مهندسی/کارشناسی و خدماتی را، بر مبنای نوع محرک و رفتار هر یک به موضوع اصلی هزینه‌یابی (فعالیت ها، پروژه‌ها، قراردادها و ...) تخصیص می‌دهد.

این سیستم موسسات خدماتی را قادر مي‌سازد تا ضمن محاسبه و كنترل هزينه‌ها، بهای هر يك از انواع خدمات را پس از محاسبه، تجزيه و تحليل نمایند تا امکان تصميم‌گيري بهینه را درباره توسعه امور خود فراهم آورند.

روش های تسهیم طراحی شده در سیستم، شامل روش های یک طرفه و دو طرفه است که با اجرای آنها، به خوبی امکان سنجش مسئولیت و ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی را برای مدیریت ارشد سازمان، فراهم می‌سازد.

این سیستم به صورت کاملاً پارامتریک طراحی شده و عوامل هزینه، دوره‌های محاسباتی، مبانی، ضرایب و اولویت تسهیم هزینه‌ها، برحسب نوع رفتار واحدهای سازمانی قابل تعریف و تنظیم در آن می باشد.

ویژگی های سیستم
 • تعريف عوامل مؤثر در بهاي تمام شده (شامل دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و ...) توسط کاربر مجاز -با توجه به ویژگی های خاص سازمان-
 • تعيين عوامل ثابت و متغير براي يكايك مراكز هزينه (اعم از ستادی، پشتيبانی، خدماتي، مراکز فنی و ...)
 • دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي خريد و مصرف منابع (آمار مقدار و مبلغ خدمات) به منظور اجرای فعالیت ها و پروژه‌ها
 • تعريف الگوي دريافت هزينه ها (شابلون) از سيستم حسابداري مالي
 • انجام عملیات سیستمی تسهيم هزينه به دو روش يك طرفه و دوطرفه و ارائه شاخص هاي لازم براي سنجش مسئوليت و ارزیابی عملکرد دوایر
 • دريافت و ثبت هزينه ها به تفكيك عوامل هزينه
 • قابلت انطباق با فعالیت های هر سازمان مبتنی بر مدل مفهومی آن سازمان
 • امکان مقایسه دوره های متفاوت محاسبه بهای تمام شده
 • قابلیت تعامل با سایر سیستم های عملیاتی
 • سنجش مسئوليت به كمك شاخص هاي لازم و بررسي امكان برون سپاري تماما یا بخشی از خدمات، فعالیت ها و پروژه ها ( Out Sourcing ) به كمك بهاي تمام شده خدمات داخلي (با بكارگيري تسهيم دوطرفه و سهم بري متقابل مراكز هزينه از يكديگر)
 • قابليت تعريف عوامل مؤثر و تشکیل دهنده بهاي تمام شده به دلخواه كاربر (مواد، دستمزد، اجرت پیمانکار، سربار مستقيم، سربار غير مستقيم، استهلاك و ...) و محاسبه نقش و وزن هر یک در بهای تمام شده نهایی
 • تعريف الگوي دريافت هزينه های دوره (شابلون) از سيستم حسابداري مالي به صورت دلخواه
 • دريافت مكانيزه اطلاعات (Text) از ساير محيط ها و نرم افزارها
 • تعريف الگو و شابلون سند مالي به منظور صدور اسناد مالي (در مراحل مختلف) به سيستم حسابداري مالی
گزارشات کاربردی
 • سهم بری مراکز از خدمات متقابل (دهنده و گیرنده)
 • سهم مصرف مواد در اجرای پروژ ها و یا ارائه خدمات
 • نحوه سرشكن مصرف مواد (توجيه مصرف مواد اوليه در محصولات و نيم ساخته ها)
 • نحوه سرشكن مراكز هزينه (توجيه زمان مصرف شده جهت ساخت محصولات و نيم ساخته ها)
 • ماتريس كاركرد مراكز شامل كار مستقيم (مفيد) و كارهاي غير مفيد
 • آناليز بهاي تمام شده قرارداد/پروژه به تفكيك مواد، دستمزد، سربار و ...
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • حسابداري مالي و کنترل بودجه: اخذ هزينه هاي دستمزد و سربار/صدور اسناد حسابداری تسهیم و بهای تمام شده
 • انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار): اخذ مقادیر و مبلغ مصرف شده مصرف و خريد و اول دوره مواد اوليه مورد نیاز در اجرای پروژه‌ها یا ارائه خدمات
 • کنترل کارکرد: غالباً مورد استفاده بهاي تمام شده خدمات و شرکت هاي غيرتوليدي و مهندسی جهت اعمال ضرايب تسهيم به تفکيک پروژه يا نوع فعاليت. کارکرد نیروی انسانی دوایر و مراکز هزینه مستقیم و پشتیبانی کارپایه‌ شناسایی مبانی و اعمال ضرایب تسهیم به فعالیت ها و پروژ‌ه ها