تهيه صورتهاي مالي و یادداشت های همراه

سیستم تهیه صورتهای مالی، منبع اطلاعات مالی یک سازمان در دوره های مالی خاص می باشد که از طریق گزارشات استاندارد از سایر سیستم ها (حسابداری مالی، مدیریت وجوه نقد، هزینه یابی و بهای تمام شده، اموال و دارائی ثابت) جهت تنظیم صورتهای مالی اساسی دریافت شده و جهت تحلیل و بررسی بیشتر در آن استفاده می گردد.
بنابراین با تعریف و تنظیم صورت های مالی مورد استفاده درون/برون سازمانی می توان انواع صورت ها را تهیه وارائه داد و به تعبیری دیگر، آرشیو سنواتی آنها را نگهداری نمود.
ویژگی های سیستم
 • سیستم حسابداری دوزبانه
 • جداول پایه عامل مرجع وعامل
 • سیستم شعبه ای با رویکرد بانک اطلاعاتی متمرکز و غیرمتمرکز
 • تعریف دوره های مالی (عادی، میلادی، کمتر از یک سال، 16 ماهه) متناسب با فعالیت واحد اقتصادی
 • آرشیو سنواتی دوره های مالی
 • ارائه گزارش تحلیلی مدیریت مالی
 • تعریف دوره های مالی
 • تعريف جداول عامل مرجع وعامل جهت صورت ها و یادداشت های همراه
 • شماره گذاری صورت های مالی و یاداشت های همراه
 • تحلیل صورت های مالی و یاداشت های همراه
 • تعریف فرمول عامل جهت نسبت های مالی
 • تعریف گزارش های سایر سیستم ها
 • دریافت اطلاعات دوره های مالی
 • چند زیر سیستم در یک سیستم (هلدینگ و شعب، ارزی، دو زبانه، بودجه )
 • پوشش نیازهای اطلاعاتی انواع بنگاه های اقتصادی
 • آرشیو سنواتی دوره های مالی
 • انعطاف پذیری بالا در سفارشی سازی فرم های سیستم بر اساس سلیقه هر کاربر
 • قابلیت تهیه صورت های مالی اساسی چهارگانه ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد به روش غیر مستقیم، صورت سود و زیان جامع
 • مجهز به ابزارهای گزارش ساز و فرم ساز با رابط کاربری مناسب و امکان تهیه نمودار و گراف از خروجی گزارشات
گزارشات کاربردی
 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت جریان وجوه نقد
 • صورت سود و زیان انباشته
 • یاداشتهای همراه صورت های مالی با تحلیل آن (بصورت نمونه)
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها