مدیریت منابع انسانی (برنامه ریزی آموزشی)

ویژگی های سیستم
 • تعریف مهارتهای مشاغل و تعین نیازهای آموزشی مشاغل با توجه به اهداف سازمانی، رشته های تحصیلی، سطوح تحصیلی، بخش شفلی، رشته شغلی
 • برنامه ریزی آموزش شاغلین با توجه به نیازهای آموزشی مشاغل، مشخصات شاعل، مشخصات دوره آموزشی و سایر پارامترهای مورد نظر سازمان
 • تبدیل اتوماتیک دوره های برنامه ریزی شده به درخواست دوره آموزش به صورت گروهی و تجمیع آن با درخواست های برنامه ریزی نشده
 • طراحی فرم های اطلاعاتی شناور به صورت نامحدود برای مدرسان و آموزشگاه ها مطابق نیازهای سازمان
 • تعریف دوره های جدید جهت برگزاری با امکان طراحی فرم های شناور به صورت نامحدود مطابق نیازهای سازمان
 • ثبت نام مکانیزه شاغلین در دوره های آموزشی از درخواست های آموزشی ( برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی به فرم مورد نظر سازمان)
 • ثبت نتایج شرکت کنندگان در دوره
 • درج مکانیزه نتایج دوره های برگزار شده به شناسنامه آموزشی پرسنل
 • ارزیابی دوره، شرکت کنندگان، مدرسین و مرکز آموزش با پارامترهای مورد نظر سازمان توسط ذی نفعان
 • تحلیل نتایج ارزیابی به مدل کرک پاتریک و سایر مدل های مورد نظر سازمان
 • ثبت نتایج اثر بخشی دوره های برگزار شده طبق نظر سازمان
 • تحلیل نتایج اثربخشی به صورت نامحدود و طبق نظر سازمان
 • استفاده از گزارشات آنلاین در تمام فرم های سیستم
 • استفاده از دریافت فایل متنی در جداول پایه و ثبت نام متقاضیان دوره آموزشی
 • تعریف دوره های آموزشی متفاوت و اطلاعات تکمیلی مانند نوع دوره، گروه دوره و ...
 • مشاهده درخواست های آموزشی اقدام نشده به صورت آنلاین
 • تعریف اهداف، منابع علمی و دروس هر دوره آموزشی
 • تعریف ساعت های آموزشی عملی و نظری و دوره های پیش نیاز برای هر دوره آموزشی
 • ثبت گواهی نامه ها و سوابق علمی برای هر پرسنل
 • ذخیره مستندات برای گواهی نامه های دریافتی هر پرسنل
 • ارزیابی آموزشگاه ها و مدرسان با پارامترهای متغیر
 • نیاز سنجی آموزشی برای مشاغل
 • برنامه ریزی به روش های نامحدود طبق نظر کاربر
 • تغذیه اطلاعات ارزیابی و اثربخشی و تحلیل نتایج آنها
 • طراحی فرم مورد نظرمراحل عملیات با توجه به نیاز سازمان
گزارشات کاربردی
 • تحلیل نتایج ارزیابی و اثربخشی
 • تهیه نمودار ارزیابی آموزشی با مدل کرک پاتریک
 • مقایسه عملکرد و پیش بینی دوره آموزشی
 • آمار عملکرد آموزشی نیروی انسانی
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • مديريت منابع انسانی (کارگزینی و تشکیلات): دریافت اطلاعات پرسنل از منابع انسانی،ارسال اطلاعات آموزشی جهت تأثیرگذاری دوره های برگزار شده در محاسبات احکام پرسنل و سوابق آموزشی، امکان استفاده از جداول واحد سازمانی، سمت سازمانی و شغل جهت نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی دوره های آموزشی