مدیریت منابع انسانی (رفاه)

ویژگی های سیستم
 • تعريف اداره رفاه به تعداد نامحدود و استقلال هر اداره در مديريت اطلاعات (به نحوي که در عين رعايت يکپارچگي سيستم براي مديريت کلان سازمان، به صورت مستقل از يکديگر عمل مي کنند)
 • تعريف تعداد نامحدودي انواع رفاه به صورت مستقل (فرم هاي اطلاعاتي هر نوع رفاه قابل طراحي توسط کاربر است)
 • تعريف شرايط احراز براي هر نوع رفاه که قابل تعريف توسط کاربر مي باشد (اين شرايط احراز در هنگام اعطاي رفاه، کنترل شده و بنابر تنظيم سيستم از ثبت اطلاعات مغاير با شرايط احراز جلوگيري به عمل مي آيد و يا فقط هشدار داده مي شود)
 • قابليت برنامه ريزي رفاه به تفکيک هر نوع رفاه
 • کنترل بودجه هاي رفاهي هر اداره رفاهي
 • معرفي منابع سازماني قابل استفاده در رفاه (مانند ويلا، سالن ورزشي، وسايل نقليه،...) و تخصيص و کنترل مصرف آنها در هر نوع رفاه و اداره رفاهي
 • ثبت قراردادهاي تأمين منابع رفاهي از خارج از سازمان (رزرو هتل، ويلا، پزشک به تفکيک تخصص و...) به تفکيک هر نوع رفاه و اداره رفاهي
 • استفاده از بانک اطلاعات كاركنان فعال/ بازنشسته/مستمري بگيرموجود در منابع انساني شامل:
  • اطلاعات شناسنامه اي
  • آخرين وضعيت استخدامي شامل: نوع استخدام، سمت، شغل، گروه، پايه، واحد سازماني و...
  • اطلاعات سوابق پزشكي شامل انواع بيماري ها، سوابق بستري شدن، معلوليت ها و...
  • اطلاعات افراد تحت تكفل
  • خدمات برجسته شامل: جانبازان، اختراع، ابداع، تاليف، آزادگان، بسيج، حضور در جبهه، خانواده شهدا و...
 • ثبت درخواست رفاهي پرسنلي جهت اعطاي رفاه
 • ثبت اسناد اعطاي رفاه به پرسنل
 • ثبت مشخصات استفاده کنندگان رفاه مانند همراهان براي تور و رفاه هاي تفريحي و کنترل تعداد نفرات استفاده کننده با ظرفيت تعدادي برنامه ريزي شده براي رفاه
 • ثبت هزينه هاي پرداختي مربوط به هر سند اعطاي رفاه و کنترل جمع هزينه هاي صرف شده با بودجه برنامه ريزي شده براي رفاه مربوطه
 • معرفي شرايط احراز و کنترل آن به تفکيک هر نوع رفاه
 • برنامه ريزي رفاه و کنترل هزينه ها و تعداد استفاده کنندگان به تفکيک هر نوع رفاه
 • تخصيص و کنترل منابع سازماني قابل استفاده در هر نوع رفاه
 • ثبت مشخصات قراردادهاي تامين رفاه
 • ثبت تصوير اسناد و ضمائم مانند: عكس، شناسنامه، متن قرارداد و...
 • کنترل دسترسي کا ربران جهت تأمين امنيت اطلاعات
 • قابليت طراحي فرم هاي اطلاعاتي سيستم توسط مشتري جهت انطباق کامل با نيازهاي خاص
 • جستجوهاي گسترده و متنوع در تمامي فرم هاي اطلاعاتي سيستم
 • طراحي گزارشات مديريتي و کنترلي توسط کاربران سيستم
 • ارسال اطلاعات ثبت شده در سيستم به فرمت هاي متنوع Excel, Access, Text, HTML
گزارشات کاربردی
 • رفاه هاي استفاده شده به تفکيک هاي مختلف مانند نوع رفاه/واحد سازمان/نوع استخدام/نوع شغل/پرسنلي
 • افراد فاقد شرايطي که از رفاه استفاده کرده اند
 • آمار تعداد رفاه ها به تفکيک هاي مختلف مانند نوع رفاه/واحد سازمان/نوع استخدام/نوع شغل/پرسنلي
 • کنترل بودجه هاي رفاهي
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها