فروش

فروش، قلب تپنده سازمان های ارائه کننده محصول است. اغلب میان سازمان ها تفاوت هایی خرد و کلان در انجام عملیات فروش وجود دارد، اما مشابهت هایی نیز هست تا بتوان نرم افزاری طراحی کرد تا امکاناتی منعطف و با قابلیت تطبیق با شرایط سازمان را فراهم آورد. این قابلیت ها برآمده از تجربه سالیان متمادی از پیاده سازی این نرم افزار نزد مشتریان گوناگون و دارای صنایع و حرفه های مختلف است.

نرم افزار فروش رایورز با انجام سه کار اصلی:

 • عملیات جاری فروش
 • کسب اطلاع و برقراری ارتباط از حوزه های مرتبط با فروش
 • و ارائه گزارشات فروش در سطوح مختلف درون و برون سازمانی

زیرساخت های موردنیاز سازمان شما را برای فروش خوب و درست برآورده می نماید. سابقه استفاده از نرم افزار فروش رایورز فراتر از دو دهه و نزد چند صد مشتری است که هر یک فعالیت های اقتصادی متنوعی را انجام می دهند و البته عمده آن ها، سازمان های با ابعاد متوسط به بالا هستند.

ویژگی های سیستم
 • اعلام لحظه اي موجودي كالاي آماده فروش
 • کنترل و نگهداري تاريخچه تغييرات قيمت به صورت ادواري 
 • انتخاب روش دلخواه جهت شماره دهي به اسناد (دستي و اتوماتيك)
 • ثبت فاصله و محل تخليه بار جهت برنامه ريزي پخش درسطح خرده فروشي
 • نمايش لحظه اي مانده مقداری و ریالی اسناد پيش فاكتور و حواله
 • کنترل اعتبار مشتري در هنگام صدور حواله فروش جهت اتخاذ تصميم مناسب
 • صدور حواله گروهي و فاكتور گروهي براساس شرايط انتخابي
 • صدور فاكتور  تجميعي بر روي برگه تحويل هاي داراي پيش فاكتور مشترك
 • صدور گروهي تعديلات جهت مانده حواله هاي غيرقابل تحويل
 • انتقال ضابطه هاي قيمت، تخفيف، عوارض به سال مالي جديد با آخرين نرخ موجود در سال قبل
 • نمايش مشتريان فاقد گردش اطلاعاتي در محدوده زماني انتخابي
 • تعريف سطح دسترسي كاربران به اسناد در حد شعبه/انبارهاي مجاز و سريال پيش فاكتور
 • تخصيص شماره سريال هاي مختلف به فاكتور در سطح شعبه يا انبار
 • تعریف قیمت های گوناگون برای یک کالا (حتی برای یک روز) 
 • محاسبه مالیات و عوارض و اضافات مختلف با مبانی گوناگون (درصدی از بهای کالا، تعداد، وزن و...)
 • نسبت دادن تخفیف های موردی یا ضابطه مند به گروه مشتریان/گروه کالا/کالا/مشتری
 • تعریف جایزه برای فروش کالا ها 
 • اعمال سهميه بندي كالا براساس گروه كالا/كالا/گروه مشتري/مشتري/مركز مشتري/محدوده تاريخ/شهرستان/نوع فروش
 • محاسبه جايزه خريد براساس ضابطه انتخابي
 • ثبت مبلغ پيش دريافت در سند پيش فاكتور و استهلاك آن به صورت دستي يا خودكار در فاکتور های بعدی
 • کنترل کف و سقف ریالی هر مشتری در هنگام ثبت سفارش
 • انتقال مانده تعهدات مشتریان به سال جدید مالی
 • تنظیم مراحل گوناگون فروش و به عبارت دقيق تر تعریف چرخه اسنادی فروش (در چهار مرحله اصلی)
 • تعریف شکل ظاهری و محتوای فرم های در گردش فروش بر اساس نیازهای سازمان
 • همسان سازی موجودی با سفارشات مشتریان
 • درج نرخ برابری ارز و تعریف انواع مختلف ارز
 • خرد شدن کالا در حد شماره سریال یا شماره بچ و به کار بردن آن در مرحله از چرخه کاری فروش
 • ردگیری فروش در سطح شماره قرارداد (با وجود طی نمودن مراحل مختلف فروش در سازمان)
 • اختصاص رده تأیید اسناد و جلوگیری از انجام مراحل بعد بر روی اسناد فاقد رده تأیید تعیین شده
 • تعدیلات قیمت پس از صدور فاکتور
 • صدور برگشت از فروش بدون مرجع فاکتور
 • تحویل کالا متناسب با افزایش قیمت
گزارشات کاربردی
 • ليست هاي فروش روزانه، تحويل روزانه و ليست واريزي مشتريان به تفكيك كالا، مشتري، برگ فروش و ... 
 • ليست مشترياني كه بالاي حجم خاصي (ريالي، تعدادي) کالا را خريداري نموده اند
 • مقايسه عملكرد دوره اي (جهت  برنامه ريزي مديريتي)
 • آمار فروش تعدادی و ریالی
  • روز / ماه / سال
  • به تفکیک محصول
  • به تفکیک مشتری
  • به تفکیک شیوه فروش
 • مقایسه فروش سنوات مختلف/ماه های مشابه
 • توزیع جغرافیایی فروش (استان/شهرستان/منطقه شهری)
 • گزارش فروش برای مراجع قانونی
  • گزارش سه ماهه فروش و برگشت از فروش
  • تهیه فایل مالیاتی ارزش افزوده
 • تعهدات فروش به مشتریان
  • مانده سفارش
  • مانده تعهدات تعدادی و ریالی در سطح مشتری
 • صورتحساب مشتری (تراز ریالی مشتری و وضعیت تعهدات)
 • وضعیت فروش توسط نمایندگان (آمار فروش توسط نمایندگی ها، ویزیتورها، توزیع کنندگان، خودروهای حمل کننده)
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها