تولید کد(Code Generator)

ویژگی های سیستم
 • تعريف الگو براي صدور كد بر اساس صفات و مشخصات متنوع
 • تعريف الگوهاي متفاوت براي گروه‌هاي مختلف يك موجوديت
 • گروه‌بندی كالا به صورت درختي
 • صدور كد به صورت مكانيزه براساس قوانين قابل تعريف
 • سهولت در تشخيص كد براساس صفات و مشخصات و جلوگيري از بروز اشتباه در هنگام تغذيه اطلاعات 
 • جلوگيري از ايجاد چند كد براي يك مورد
 • صدور كد كالا همراه با شرح مناسب براي آن
 • صدور كد مركز همراه با شرح مناسب براي آن
 • امكان توسعه سيستم براي ساير موجوديت‌ها مانند كد دارايي، كدمشتري، كد فروشنده و ...
 • كد مركز براساس گروه مركز، نوع فعاليت، نوع پروژه، نوع مركز و ...
 • ساخت عنوان (شرح كالا يا شرح مركز) بر اساس صفات و مشخصات
 • صدور هشدار جهت جلوگيري از صدور چند كد با شرح يكسان
 • كد كالا: براساس نوع كالا، مدل، كارخانه، كشور، رنگ، سايز و ...
 • صدور کد دارایی ثابت با شرح مناسب برای آن
گزارشات کاربردی
 • امكان طراحي گزارشات متنوع براساس طبقه‌بندي صفات و مشخصات
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها