توزین بار (رابط باسکول)

ویژگی های سیستم
 • آنالیز بار و نسبت دادن سند توزین به اسناد مرجع در سیستم انبار
 • کنترل وزن بار بر اساس مقادیر اسناد مرجع
 • امکان درج آنالیز بار در توزین بار یا در انبار
 • درج مشخصات باسکول، وسیله نقلیه، راننده، شرکت حمل و نقل
 • تعیین برقراری ارتباط باسکول با انبار(های) موردنظر
 • تولید سند توزین (قبض باسکول)
 • دریافت وزن خالی و وزن پر وسیله نقلیه و محاسبه وزن خالص بار
 • انجام عملیات به عنوان بار ورودی و بار خروجی
 • چاپ اطلاعات توزین در فرم طراحی شده و موردنظر
 • ثبت اطلاعات دستی توزین برای شرایط خاص و تفکیک آن از اطلاعات مکانیزه
 • نگهداری وزن استاندارد هر وسیله نقلیه و نمایش آن در فرم بار ورودی
 • ثبت سرک تحویل (اضافه بار مجاز) بر اساس تنظیمات
 • ابطال اسناد توزین
 • توزین چند محصول در یک وسیله نقلیه با انجام عملیات در چند مرحله
 • تعریف کاربران با اعمال حقوق دسترسی به بخش های مختلف
 • ایجاد سند خاص توزین بدون ضرورت ارسال به انبار
 • پایش مراحل توزین
 • توزین یک مرحله ای بدون وسیله نقلیه
 • محاسبه وزن خالص بار با خارج کردن وزن بسته بندی های کالا در حالت یک مرحله ای
گزارشات کاربردی
 
ارتباط با سایر سیستم ها