مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)

راهكار RayBPMS شامل زيرساخت جامعي جهت شناسايي، تحليل، طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي مبتني بر فرد و مبتني بر سيستم در يك سازمان است. اين راهكار با مدل سازي، خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در سازمان، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي سازماني را فراهم مي سازد.

در دو دهه اخير رويکرد مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني و مهندسي مجدد سازمان به عنوان شيوه هاي متحول سازي سازمان هاي مشتري مدار مطرح گرديد و به موازات آن زيرساخت هاي فناوري اطلاعات جهت پاسخ گويي به اين نياز مبرم صاحبان کسب و کار به تدريج ايجاد شد.

محورهاي اصلي لزوم به کارگيري راهکار RayBPMS در سازمان ها عبارتند از:

 

 • الزامات حرکت از نگرش ساختار سلسله مراتبي به ساختار مسطح سازماني
 • استقرار نگرش مشتري مداري و خدمت دهي به مشتريان در کوتاه ترين زمان ممکن با رويكرد فرآيندي
 • لزوم برخورداري سازمان از انعطاف پذيري بالا در پذيرش مؤلفه هاي تغيير درون و برون سازماني
 • قابليت انطباق پذيري فرآيندهاي عملياتي با اهداف سازماني
 • ايجاد ظرفيت يكپارچه سازي مجموعه سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي فعال در سازمان

 • صرفه جويي در زمان و هزينه از طريق کنترل فرآيندهاي کاري سازماني
 • مدل سازي و اجراي فرآيندهاي پيچيده ارتباطي در کمترين زمان ممکن و با حداقل کدنويسي
 • قابليت تعامل نيروي انساني سازمان با فرآيندها و انجام امور جاري از هر نقطه جغرافيايي
 • در اختيار داشتن رابط هاي سرويس گرا جهت تعامل با ديگر سيستم ها
 • مانيتور و پايش فرآيندهاي اجرايي سازمان به صورت لحظه اي
 • مديريت فرآيندها با محوريت افراد
 • تصمیم گیری بهینه با استفاده از ماژول پشتيبان تصميم گيري
 • به حداقل رساندن زمان تلف شده در اجراي فرآيندها
 • مديريت کارآمد فرآيندها در تمامي سازمان
 • طراحي تا اجرا در کمترين زمان با کمترين هزينه
 • افزايش کيفيت انجام فعالیت ها در کنار کاهش زمان و هزينه
 • تصميم گيري هاي بهتر با افزايش شفافيت و تحليل فرآيندي
 • افزايش ظرفيت قابليت پذيري با مدل سازي، مکانيزاسيون و بهينه سازي سريع فرآيندها
 • طراحي و مديريت فرآيندها:
  • پشتيباني از انواع فرآيندها:
   • فرآيندهاي مبتني بر افراد
   • فرآيندهاي مبتني بر سيستم
   • فرآيندهاي ترکيبي
  • مدل سازي و طراحي گرافيکي فرآيند
  • تاييد اعتبار فرآيند در زمان طراحي
  • امکان وارد نمودن فايل فرآيند از ابزارهاي طراحي فرآيند استاندارد
  • امکان تعريف حالات پيچيده در فرآيند نظير
   • ايجاد شرط
   • تعريف فرآيندهاي تو در تو
   • تعريف رويه هاي موازي
 • طراحي و مديريت فرم ها
  • امکان تعريف فرم هاي مبتني بر وب بدون کد نويسي
  • امکان پيش نمايش فرم در زمان طراحي
  • امکان استفاده از تم هاي آماده
  • دسترسي به کنترل هاي متنوع در طراحي فرم
  • بررسي صحت اطلاعات ورودي کاربر
  • پشتيباني از تکنولوژي Ajax به صورت خودکار
 • ابزار طراحي و موتور مديريت قوانين
  • نمايش خطاهاي قوانين در هنگام طراحي
  • امکان تغيير لحظه ای قوانين
  • امکان ايجاد شرط
  • امکان مقداردهي به موجوديت ها
  • امکان استفاده از توابع کمکي
  • امکان فراخواني توابع و رويه هاي مختلف
  • امکان مشاهده متن قانون به صورت فارسي
  • امکان تاييد اعتبار قانون در زمان طراحي
 • امکان طراحي موجوديت ها
 • امکان انتقال فرآيندها به محيط هاي مختلف
 • امکان مديريت کارها و وظایف
 • مديريت رويداد ها
 • مديريت هشدارها
 • امکان رهگيري فرآيندها
 • امکان پايش اطلاعات فرآيندي
 • پشتيباني از بهبود مستمر فرآيندها
 • امکان نظارت و کنترل فرآيندهاي در حال اجرا
 • مديريت داده هاي تحليلي فرآيند
  • کنترل مديريت زمان بر مبناي فعاليت هاي فرآيند
  • کنترل و مديريت هزينه بر مبناي فعاليت هاي فرآيند
  • کنترل بازدهي کاري افراد
  • کنترل تراکم کاري افراد
  • شناسايي گلوگاه هاي فرآيندي
 • يکپارچگي با پرتال سازماني
  • مديريت ارتباطات با افراد بيروني در پرتال
  • امکان رهگيري فرآيند در پرتال
  • پشتيباني از فرم هاي Offline
 • ايجاد يکپارچگي ميان سيستم هاي اطلاعاتي
  • پشتيباني از تکنولوژي هاي مختلف در برقراري ارتباط ميان سيستم ها
 • يکپارچگي با اتوماسيون اداري
  • پشتيباني از ورود يکپارچه
  • جلوگيري از کارتابل هاي پراکنده
 • ارائه ماژول پشتيبان تصميم گيري