جستجوی محصولات رایورز

RayCost
RayMIS
ابزارهای خدمات الکترونیکی
اتوماسیون اداری
اطلاعات مهندسی (BOR)
اعتبارات
اموال و دارایی های ثابت
انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار)
برنامه ریزی توزیع و اعلام بار
برنامه ریزی تولید
برنامه ریزی مواد و ظرفیت ها (MRP)
برنامه ریزی و کنترل تولید صنایع خاص
بهاي تمام شده خدمات
بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)
تأمین
تجميع و سازماندهي اطلاعات
تهيه صورتهاي مالي و یادداشت های همراه
توزین بار (رابط باسکول)
تولید کد(Code Generator)
ثبت و کنترل عملکرد تولید
حسابداري مالي و كنترل بودجه
حسابداری عملیاتی (درآمد و هزینه)
حسابداری مالی تجمیعی
حضور و غیاب
حقوق، دستمزد و پرسنلی
خرید خارجی
خرید داخلی (تدارکات)
خرید و فروش ارز (صرافی)
داشبورد مديريتي
سیستم های فرآیندی
فرآیندهای عملیاتی
فروش
فروش فروشگاهی
مالی
مديريت امور سهامداران
مديريت وجوه نقد (خزانه داری)
مدیریت حضور کارکنان
مدیریت فرآیندهای کسب و کار (RayBPMS)
مدیریت قراردادها و کنترل عملکرد پیمانکاران
مدیریت منابع انسانی (برنامه ریزی آموزشی)
مدیریت منابع انسانی (رفاه)
مدیریت منابع انسانی (کارگزینی و تشکیلات)
نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات
پرتال سهامداران
پرتال های سازمانی
کنترل کارکرد
گذار به مدیریت منابع سازمانی (RayWFE)
گزارش ساز پيشرفته