خدمات

دسته‌بندی خدمات تخصصی قابل ارائه به مشتریان (در کنار محصولات نرم‌افزاری) به عنوان یکی دیگر از ارکان ارائه راهکار جامع مبتنی بر فناوری به مشتریان، به شرح زیر می‌باشد: