• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Capital Expenses Analysis Module

 ارزیابی و تحلیل بهای تمام شده و عملکرد پروژه های سرمایه ای سازمان برای مدیران از اهمیت ویژهای برخوردار است.

کاتالوگ ماژول
درخواست دمو

 ارزیابی و تحلیل بهای تمام شده و عملکرد پروژه های سرمایه ای سازمان برای مدیران از اهمیت ویژهای برخوردار است. اغلب سیستم های مدیریت و کنترل پروژه، در تحلیل مالی و تعیین سهم سربار پروژه های سرمایه ای و ارزیابی انحرافات مقداری و ریالی پروژه ها پاسخگوی نیازهای مدیریت نیستند.
ماژول تحلیل مخارج سرمایه ای، در ارتباط با سیستم کنترل پروژه سازمان عمل کرده و با به کارگیری مدل های پردازشی مختلف و ترکیب اطلاعات زیرسیستم کنترل پروژه با زیرسیستم های عملیاتی و مالی سازمان، انواع گزارش ها و داشبوردهای مدیریتی را جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد پروژه های سرمایه ای در اختیار مدیران قرار می دهد. این ماژول امکان ارزیابی و تحلیل بهای تمام شده عوامل مختلف موثر در پروژه اعم از مواد و مصالح، نیروی انسانی، خرید خدمات و قراردادها، تجهیزات و ماشین آلات، تعمیر و نگهداری را دارد و سهم هر پروژه از سربار واحدهای پشتیبانی و عملیاتی را محاسبه و گزارش می کند. همچنین با توجه به این که این قبیل پروژه ها معمولاً طی بیش از یک دوره مالی تکمیل می گردند، امکان تجمیع و انباشت اطلاعات عملکردی پروژه ها را برای بیش از یک دوره مالی فراهم می کند.

امکانات و ویژگی ها

ماژول تحلیل مخارج سرمایه ای

گزارش

ماژول تحلیل مخارج سرمایه ای

  • بهای تمام شده پروژه های سرمایه ای (هزینه) به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده پروژه های سرمایه ای بر اساس گروه بندی ها، ابعاد و طبقه بندی های مختلف گزارش هزینه ها به تفکیک خروجی ها و خدمات نهایی

  • گزارش ردیابی بهای تمام شده پروژه های سرمایه ای (مرکز هزینه - مرکز فعالیت - موضوع هزینه - حساب هزینه)

  • تجمیع و ترکیب اطلاعات بهای تمام شده و عملکرد پروژه ها در سطح کل سازمان

  • گزارش های بهای تمام شده پروژه های سرمایه ای در قالب دوره های زمانی دلخواه و سال های مالی

  • انواع نمودارها و داشبوردهای مدیریتی بهای عملکرد در سطوح مختلف

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company