• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Performance Based Budgeting Module

بودجه ريزي عملکرد، ارتباط بين داده ها و ستاده ها را در راستاي افزايش بهره وری برقرار مي‌كند و برنامه ریزی و پایشِ عملکرد لایه های مختلف سازمان را هدف قرار می دهد و عملکرد را به برنامه متصل می سازد؛ بنابراین مکمل بودجه برنامه ای است.

کاتالوگ ماژول
درخواست دمو

 بودجه ريزي عملکرد، ارتباط بين داده ها و ستاده ها را در راستاي افزايش بهره وری برقرار مي‌كند و برنامه ریزی و پایشِ عملکرد لایه های مختلف سازمان را هدف قرار می دهد و عملکرد را به برنامه متصل می سازد؛ بنابراین مکمل بودجه برنامه ای است. در اين روش بايد مشخص شود كه با توجه به بودجه تخصیص یافته به هر سازمان، خروجی و نتایج حاصل به چه میزان و با چه کیفیتی محقق شده و آیا با برنامه سازمانی، انطباق دارد یا خیر؟. در این رویکرد، سعی می شود براي توليد و عرضه ميزان مشخصي ستانده، نهاده ها به حداقل برسد، یا دستیابی به عملکرد برنامه ریزی شده با صرف بودجه تخصیص یافته، تضمین شود كه نشان‌دهنده ارتقاي عملكرد سازمان خواهد بود. هدف نهایی بودجه ریزی عملکردی، یاری رساندن به اتخاذ تصمیم های منطقی در خصوص تخصیص و تعهد منابع، بر اساس خروجی ها و نتایج قابل سنجش است.

ماژول بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هدف، بر مبنای مدل بهایابی عملکرد و به نحوی یکپارچه با سایر ماژولها، با بهرهگیری از مدلهای پردازشی و تحلیلی منحصربفرد، بودجه عملکردی سازمان را به صورت پیش فرض بر اساس دوره های عملکردی انتخابی، تهیه و تنظیم میکند. سپس فرمهای اطلاعاتی مورد نیاز را برای در نظر گرفتن سناریوهای مختلف مدیریتی و تعدیل عملکرد و اعمال ضرایب، در اختیار سطوح مختلف مدیریتی قرار میدهد.
مدل پردازش های موجود در سامانه، ماهیت هر یک از اجزای هزینه را در نظر گرفته و به صورت هم زمان از تکنیکهای مختلف بودجه ریزی مانند ABB  و ZBB در سطوح مراکز هزینه، فعالیت و محصول استفاده مینماید. همچنین در  پردازش‌ها، از تجمیع اطلاعات هزینه و استفاده از روشهای برگشتی که منجر به برآوردهای بیش از واقع یا کمتر از واقع بودجه میگردند، پرهیز شده است و تکنیکهای مورد استفاده، به بهترین نحو، امکان مدیریت عملکرد و ظرفیت را در اختیار مدیران قرار میدهد.

امکانات و ویژگی ها

ماژول بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

گزارش

ماژول بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company