• Persian
LOGIN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Performance Evaluation Module

استفاده از رویکردهای ورودی- محور در بهایابی و ارزیابی عملکرد، در سازمان هایی که منابع مولد آن ها از کارایی مناسبی برخوردار نیست و یا از ظرفیت تعهد شده سازمان به نحو مناسبی استفاده نمی شود، امکان مدیریت منابع و بهبود کارایی را با محدودیت مواجه می سازد.

کاتالوگ ماژول
درخواست دمو

استفاده از رویکردهای ورودی- محور در بهایابی و ارزیابی عملکرد، در سازمان هایی که منابع مولد آن ها از کارایی مناسبی برخوردار نیست و یا از ظرفیت تعهد شده سازمان به نحو مناسبی استفاده نمی شود، امکان مدیریت منابع و بهبود کارایی را با محدودیت مواجه می سازد. لذا چنانچه مدیریت سازمان درصدد افزایش کارایی منابع و استانداردگذاری عملکرد باشد، استفاده از تکنیک بهایابی مبتنی بر رویکرد تسرّی (PUSH) پاسخگوی نیازهای مدیریت نخواهد بود.
سامانه جامع مدیریت هزینه ها و برنامه ریزی عملکرد هدف، با رویکردی نوین، امکان پیاده سازی همزمان تکنیک های بهایابی نوین با رویکرد کشش (PULL) و به شیوه ای خروجی محور را به طور هم زمان در اختیار قرار می دهد. این ماژول مبتنی بر پیاده سازی مدل های تحلیل داده بر مبنای ظرفیت، زمان و کیفیت عملکرد است و امکان استانداردسازی، ظرفیت سنجی و ارزیابی منابعِ واحدهای سازمانی و در نهایت عملکرد سازمان را فراهم می آورد و ابزار گزارشگری مورد نیاز جهت بهبود کارایی، مدیریت هزینه ها و مدیریت ظرفیت مازاد و بلااستفاده سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد.

امکانات و ویژگی ها

ماژول بهایابی عملکرد (رویکرد PULL)

گزارش

ماژول بهایابی عملکرد (رویکرد PULL)

  • بهای تمام شده مراکز مسئولیت (هزینه) به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده مراکز فعالیت به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده کل و واحد اقدام ها و محرک های فعالیت به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده کل و واحد موضوع های هزینه نهایی (خروجی ها و خدمات نهایی) به تفکیک حساب های هزینه

  • بهای تمام شده خروجی ها و خدمات نهایی بر اساس گروه بندی ها، ابعاد و طبقه بندی های مختلف گزارش هزینه ها به تفکیک خروجی ها و خدمات نهایی

  • گزارش ردیابی بهای تمام شده خروجی ها و خدمات نهایی (مرکز هزینه - مرکز فعالیت - موضوع هزینه - حساب هزینه)

  • گزارش ردیابی منابع (منبع - حساب منبع - آیتم ها-مرکز فعالیت - حساب ها)

  • گزارش های بهای تمام شده مراکز هزینه، مراکز فعالیت، محرک های فعالیت، خروجی ها و خدمات نهایی در قالب دوره های زمانی دلخواه و سال های مالی

  • انواع نمودارها و داشبوردهای مدیریتی بهای عملکرد در سطوح مختلف

Hidden
CONTACT US

IRAN , TEHRAN , No 30, 18th St, Vozara St,

Tel: +98 21 84363000

IRAN , TEHRAN , No 5, Langaran St, Valiasr st

Tel: +98 21 89326000

All rights of the site belong to Rayvers Engineering Company