شهرداری ها و سازمانهای تابعه


مراحل انجام فعالیت‌ها برای استقرار سیستم‌های یکپارچه در حوزه‌های مالی، اداری و درآمد با هدف محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌ها و پروژه‌ها و پایه‌ریزی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از یک‌سو و تعامل با سیستم‌های شهرسازی و نوسازی از سوی دیگر به شرح زیر است:

راهکار سازمان های عمرانی و شرکت های پیمانکاری
خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

 • شناخت و عارضه‌یابی و پیشنهاد بهبود
 • طراحی مفهومی، بهبود و تدوين فرآيندها
 • طراحی مدل اطلاعاتی
 • بهبود الگوی گزارش‌گری مالی و مدیریتی
استقرار پایگاه داده

استقرار پایگاه داده

 • ستاد و مناطق
 • سازمان‌ها و شرکت‌ها
 • ستاد
 • و...

در راهکار پيشنهادي، نحوه چيدمان و الگوي مناسب براي استقرار پايگاه داده که با استفاده از ابزارهاي متنوع انتشار و تبادل اطلاعات راه دور، مورد استفاده قرار خواهند گرفت به ترتيب زير مي‌باشد:

 • ستاد و مناطق : استفاده از بانک اطلاعاتی یکپارچه
 • سازمان‌ها و شرکت‌ها : استفاده از بانک اطلاعاتی مستقل برای عمليات هر یک
 • ستاد : ايجاد پایگاه اطلاعاتی متمرکز برای تهیه آمار و گزارشات تجمیعی و ترکیبی زیرمجموعه ها (ستاد، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها)
و از طریق به‌کارگیری تواًمان نرم‌افزارهای متنوع عمومی و ویژه‌ی فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری نظیر سیستم مدیریت قراردادها، تایم شیت کارکنان و ماشین‌آلات و نظائر آن‌ها در یک پایگاه داده متمرکز و یکپارچه‌ی شعبه‌پذیر، تمامی حوزه‌های عملیاتی را به صورت جامع پوشش می‌دهد و امر مدیریت بر مبنای اطلاعات را محقق می‌سازد.
ابزارهای حوزه مديريت

ابزارهای حوزه مديريت

 • ابزار گزارش‌دهی مدیریت(MRS)
 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS)
  سيستم گزارش دهي مديريت به عنوان لايه نرم افزاري فوقاني سيستم هاي عملياتي رايورز، موظف به بازيابي و تلفيق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه هاي کاري مختلف از جمله حوزه تأمين و نگهداري مواد و مصالح، پايگاه ماشين آلات، مالي و اداري، منابع انساني و قراردادها در يك سازمان واحد و کليه زيرمجموعه ها و شعب آن مي باشد. هر يك از سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي حوزه هاي فوق از طريق فايل ها و جداول اصلي مربوطه، به همراه برخي گزارشات كليدي كه به نوبه خود به صورت فايل هاي اطلاعاتي قابل استفاده مي باشند، ورودي لازم جهت سيستم گزارش دهي به مديريت را تهيه مي نمايند.
  سيستم مذكور در يك محيط همگن با بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را فراهم مي سازد. بدين معني كه علاوه بر فراهم كردن زمينه اعمال نظارت بر حوزه هاي کاري مختلف از طريق كنترل اطلاعات عملياتي تأمين شده توسط سيستم هاي هرحوزه و هم چنين بازيابي اطلاعات ساده و تركيبي در ارتباط با نيازهاي پيش بيني نشده، امكان تأمين چك ليست گزارشات مديريت را به صورت لحظه اي و نيز در دوره هاي زماني روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه فراهم مي سازد.

 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
  اين ابزار قادر است در محيط هاي اطلاعاتي همگن در هر يک از زيرمجموعه ها که داراي پايگاه داده مستقل هستند، از طريق بازيابي كليه اطلاعات موردنياز مديريت، امكان اعمال مديريت بر مبناي اطلاعات را براي مديران دفترمرکزي/شرکت مادر فراهم سازد.

 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
  هوشمندي تجاري به تكنيك هاي كامپيوتر محوري گفته مي شود كه براي تشخيص، استخراج و تحليل داده هاي مرتبط با يك كسب وكار مورد استفاده قرار مي گيرند. تكنولوژي هوشمندي تجاري، داده هاي تاريخچه اي، وضع فعلي و فضاي پيش بيني عمليات سازمان را به طور همزمان مورد استفاده قرار مي دهد. هدف استفاده از هوشمندي تجاري، پشتيباني از مديران سطوح مختلف سازمان در امر تصميم گيري مي باشد. سيستم گزارش ساز، ابزار تجميع داده ها و سيستم گزارش دهي به مديريت از سطوح اين سيستم هستند. سطح آخر يك سيستم هوشمندي تجاري ابزار داشبورد مديريتي است كه به تازگي توسط شركت رايورز توليد شده است.
  داشبورد مديريتي ابزاري ست كه امكان مانيتور كردن شاخص هاي كليدي عملكرد سازمان (KPI) را براي مديران آن سازمان فراهم مي سازد. شاخص هايي از قبيل "درصد تحقق برنامه"، "عقب افتادگي فرآيندها"، "پيشرفت ريالي پروژه"، "پيشرفت فيزيکي پروژه"، "مصرف مواد در پروژه" و... مي توانند در رديف شاخص هاي کليدي مدنظر مديريت، جهت پايش سازمان به شمار روند که بسته به نياز مديران قابل تعريف، تغيير و توسعه هستند.
  دستاوردهاي حاصل از استقرار سيستم داشبورد مديريتي، به قرار زير است:
  • محاسبه شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI) با استفاده از داده هاي موجود در سيستم ها
  • کمک به تصميم گيري سريع و بهينه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده
  • نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه
  • نظارت بر عملکرد سازمان
  • سهولت در شناسايي و تصحيح روندهاي ناصحيح و تنگناها


خدمات مشاوره

فرآيند مدار‌سازی سازمان RayBPMS

 • لايه سيستم‌های عملياتی مبتنی بر ميز کار
 • لايه اتوماسيون
 • لايه تصميم‌گيری بر مبنای اطلاعات
 • لايه اطلاع‌رسانی مديريتی

سيستم مديريت فرآيند کسب و کار رايورز شامل زيرساخت جامعي جهت طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي سازمان است. اين سيستم با خودكارسازي، مديريت و بهينه سازي فرآيندهاي کاري و هم چنين برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي فعال در هر مجموعه، امكان دستيابي به حداکثر کارايي و اثربخشي را جهت بهره برداري بهينه از منابع محدود سازمان فراهم مي سازد. لايه هاي متشکله اين محصول عبارتند از:

 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
  مکانيزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات ميان واحدهاي سازماني و سيستم هاي عملياتي مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهيل فرآيند انجام کار خواهد انجاميد.
 • لايه اتوماسيون
  اين لايه، امکان تعريف چرخه گردش کار ميان افراد و هم چنين استفاده از گزارشات و مستندات پشتيبان تصميم گيري و نظاير آنها را جهت تحقق مکانيزاسيون فرآيند فراهم مي کند.
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
  در اين لايه، با اتکاء به انبوه اطلاعات توليد شده توسط سيستم هاي مستقر در واحدهاي عملياتي، امکان ساخت و تهيه گزارشات جديد عملکردي و مقايسه اي براي تصميم گيري بهينهدر هر مرحله، فراهم مي شود.
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
  اين لايه، امکان دسترسي به اطلاعات آماري گردش کار (در ميان واحدهاي سازماني) و نيز شناسايي گلوگاه هاي کاري را براي مديريت سازمان فراهم مي آورد تا بتوانند جهت تسهيل فرآيند انجام کار، تصميمات مناسبي را اتخاذ نمايند.
 • دامنه کاربرد BPMS در سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري
  يکي از نيازهاي اصلي سازمان هاي عمراني و شرکت هاي پيمانکاري در راستاي تعميق اتوماسيون عمليات در سازمان،مکانيزه نمودن فرآيندهاي مرتبطبا "مديريت درخواست هاي درون و برون سازماني" است. نمونه اي از اين درخواست ها، فرآيند تأمين کالا و خدمات و تهيه مواد و مصالح است. با مكانيزه شدن اين فرآيند، كاربران مي توانند بدون نياز به ورود به سيستم هاي عملياتي (مانند انبار) تنها از ميز كار خود با ثبت يك درخواست كالا، فرآيند تأمين را آغاز نمايند. پس از گردش درخواست در كارتابل افراد مختلف و تأييد توسط سمت هاي مربوطه، درخواست کالا در انبار ثبت مي گردد و فرد متقاضي هميشه مي تواند از آخرين وضعيت درخواست خودمطلع مي گردد.
سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده

سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده

سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده
سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده
services
‌‌

دغدغه‌ مهم مديران شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه

 • محاسبات صورت وضعيت (براساس فهرست بها)
 • محاسبه کسور صورت وضعيت ها
 • محاسبه استهلاک پيش پرداخت و علي الحساب
 • کنترل سررسيد تضامين نزديک
"مديريت قراردادها" که خاص اين نوع فعاليت طراحي شده است، وجود دارد و مديريت مي تواند با تکيه بر آن، بسياري از نيازهاي اطلاعاتي و کنترلي خود را در اين حوزه تأمين نمايد.
‌‌

ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه

 • گستردگي جمعيت و توسعة روزافزون شهر
 • تنوع فعاليتهاي شهري و عمراني
 • پراكندگي مكاني و توزيع جغرافيائي (مناطق ، سازمان‌ها و شركتهاي تابعه)
 • ضرورت پایه ریزی نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • آیین نامه مالی معاملاتی ویژه و جاری بودن روشهاي گوناگون ثبت حسابداری
 • تنوع نظامهای پرداختی کارکنان
 • تعدد پیمانکاران و ضرورت کنترل عملکرد آنان
 • گوناگونی روشهای محاسبه و وصول درآمد
 • و ...
services
‌‌

لیست برخی از مشتریان

 • شهرداری‌های استان خراسان شمالی
 • شهرداری‌های استان گلستان
 • شهرداری اردبیل
 • شهرداری بوشهر
 • شهرداری بیجار
 • تعدادی از سازمان‌های شهرداري تهران
 • شهرداري شاهين شهر
 • شهرداري شيراز
 • شهرداري قزوين
 • شهرداري كرمانشاه
 • شهرداری نوشهر
 • شهرداری قم
 • شهرداری تاکستان