حقوق، دستمزد و پرسنلی

ویژگی های سیستم
 • دریافت انواع اطلاعات پرسنل نظیر مشخصات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام ها و... از طریق فایل متنی با ساختارهای مختلف
 • تولید اطلاعات ورودی به صورت مکانیزه و با توجه به شرایط موردنظر کاربر (بر اساس سوابق پرسنل)
 • دریافت اطلاعات ورودی در قالب فایل Text و Layout استاندارد سیستم
 • تهیه فایل های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار موردنظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
 • تهیه انواع فایل متنی جهت واریز مبالغ به حساب بانکی پرسنل با ساختار موردنظر کلیه بانک ها
 • پیوست انواع مستندات به مشخصات پرسنل
 • جابه جایی پرسنل بین شعب مختلف تعریف شده برای هر سازمان
 • تعریف انواع جرائم غیبت و تأخیر و اختصاص به پرسنل موردنظر
 • تعریف عوامل مؤثر در محاسبه حقوق در سطح پرسنل، مانند ضرائب اضافه کار عادی و تعطیل، ضریب سنوات، نوع مالیات و...
 • انتقال مانده مرخصی پرسنل به سال بعد با درنظر گرفتن ضوابط موردنظر سازمان
 • صدور گروهی احکام پرسنلی بر اساس شرایط متنوع و با امکان انتخاب پرسنل
 • تعریف انواع وام و امکانات مختلف از قبیل اصلاحیه، تسویه، قسط موقت و... و اختصاص آن به پرسنل
 • تعریف انواع بیمه در دو بعد تنوع نوع بیمه و یا شعب گوناگون
 • تعریف انواع مالیات و انتخاب روش محاسبه مالیات بر اساس مقتضیات روز
 • محاسبه انواع ذخیره ها نظیر عیدی، سنوات و مرخصی و صدور سند به سیستم مالی
 • معرفی انواع معافیت های مالیاتی
 • محاسبه انواع مأموریت و نوبت کاری، عیدی و پاداش، مساعده، مقرری ماه اول و...
 • تهیه گزارش های کنترلی با سطوح مختلف برای آیتم های موردنظر و در زمان های موردنیاز
 • طراحی فرم های مختلف نظیر فیش حقوق، حکم پرسنلی، لیست حقوق و... به صورت دلخواه توسط کاربران سیستم
 • ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنل شامل نگهداری اطلاعات شناسنامه ای، تکمیلی، سوابق کاری، دوره های آموزشی، افراد تحت تکفل و...
 • معرفی سطوح دسترسی کاربران جهت ورود اطلاعات و تهیه خروجی از آن در سطوح مختلف
 • ثبت انواع اسناد پرسنلی از قبیل انواع احکام و ابلاغیه ها، درخواست و تخصیص وام، مأموریت، قطع رابطه، بازگشت به کار و...
 • معرفی پرسنل در شعب و واحدهای مختلف
 • تعریف و اعمال ضوابط موردنظر در شابلون سیستم حقوق جهت ایجاد و ارسال سند مالی مکانیزه به سیستم مالی رایورز  
 • ارسال انواع اطلاعات به مراجع ذیربط خارج از سازمان (مانند سازمان تأمین اجتماعی و...) و نیز دریافت اطلاعات سیستم های غیر رایورزی (مانند سیستم کارت ساعت و...)
 • تعریف انواع عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد (کدها) با قابلیت فرمول نویسی متناظر هر یک
 • دریافت انواع اسناد از سیستم مدیریت منابع انسانی رایورز
 • صدور مکانیزه انواع سند به سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه رایورز
 • طراحی فرم های ورودی اسناد حقوق جهت انطباق بیشتر با فرم های جاری در هر سازمان
 • صدور خودکار احکام اصلاحیه در زمان صدور حکم معوقه در صورت نیاز و با تأیید کاربر
 • محاسبه معوقه برای پرسنل قطع رابطه شده در گذشته و پرداخت در ماه جاری
 • اعمال معوقه بیمه در لیست بیمه ماه جاری
 • جابه جایی پرسنل بین شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی با حفظ سوابق هر یک
 • پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان
 • معرفی و اعمال تغییر قوانین در جداول مختلف نظیر بیمه و مالیات و...
 • طراحی هر گونه گزارش دلخواه (چاپی و گرافیکی) توسط کاربر بدون نیاز به برنامه نویسی و سپس اجرای آن در زمان های موردنظر
 • پنج مركزه شدن سيستم حقوق
 • ساخت فایل مالیاتی با فرمت جدید سال 95
 • كارتابل فرآيند پرداخت حقوق
 • کارتابل مرخصی
 • کارتابل کارگزینی
 • کارتابل سند مأموریت
 • تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات به تفکیک "شعبه" و "تاریخ پرداخت"
 • جدولی شدن فيلد سطح سازماني در جدول سمت
 • ايجاد بخش های "خلاصه پرونده پرسنلی" و "خلاصه اسناد پرسنلی"
 • ایجاد سند درخواست ماموریت
گزارشات کاربردی
 • اطلاعات پرسنل از قبیل اطلاعات شناسنامه ای، مدارک تحصیلی، سوابق کاری و آموزشی، افراد تحت تکفل، سوابق پزشکی و...
 • احکام پرسنل به همراه فرم چاپی مورد نظر هر سازمان
 • کنترل کارکرد پرسنل به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر (مانند واحد سازمانی، مرکز هزینه، نوع استخدام، نوع بیمه و...) برای تاریخ های مختلف
 • لیست بیمه و مالیات با فرم چاپی استاندارد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
 • لیست و فیش حقوق به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر و با انواع فرم چاپی پیش فرض و قابلیت طراحی بر اساس خواسته هر سازمان
 • گزارشات کنترلی به ریز عوامل حقوقی (کسر، پرداخت، وام و ...) به تفکیک و با توجه به شرایط موردنظر (با انتخاب محدوده تاریخی در حد سال، ماه و...)
 • کنترل وضعیت وام های پرسنل به تفکیک ترکیبی از انواع وام و سایر شرایط و هم چنین کاردکس وام پرسنل
 • لیست های سالانه کسر و پرداخت به تفکیک شرایط موردنظر
 • مقایسه هزینه های دستمزد مراکز و واحدها در زمان های مختلف و یا مقایسه با یکدیگر
 • لیست پرداخت کلی (به عنوان روکش سند مالی حقوق) و با تفکیک شرایط موردنظر (مرکز هزینه، واحد سازمانی، محل کار و...)
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها