RayCost

راهکار موسوم به RayCOST (Rayvarz COST System) مجموعه اي از سيستم ها، ابزارها و روش هاي نظام مند براي ثبت و گزارش گيري محاسبات مربوط به بهاي تمام شده محصولات و خدمات يك مؤسسه است كه شامل تشخيص، طبقه بندي، تخصيص، تجميع و گزارش گيري اقلام بهاي تمام شده واقعي و مقايسه آنها با بهاي تمام شده استاندارد مي باشد. اين راهكار، تجميع اقلام بهاي تمام شده به منظور ارزيابي موجودي ها و تعيين سود (زيان) را فراهم مي آورد.
با استفاده از این راهکار، سازمان از طریق استقرار سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي مرتبط با حوزه اصلي فعاليتِ خود از یکسو و استقرار سيستم هاي پشتيبان حوزه مالي و اداري از سوی دیگر، امكان محاسبه و بازيابي اطلاعات بهاي تمام شده محصولات و خدمات خود را به صورت مرحله اي و نهايي فراهم مي سازد.
 • دارا بودن ترکیبی هدفمند از سیستم ها و روش ها
  • روش ها: شامل شناخت، طراحي مفهومي و تدوين روش ها و رويه هاي اجرايي و اطلاعاتي است.
  • سيستم ها: مجموعه سيستم ها و ابزارهايي است كه در تعامل با يكديگر امكان هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده محصولات (كالاها و خدمات) را بر اساس روش هاي مدون شده فراهم مي سازد.

 • پوشش دادن نیازهای حوزه بهای تمام شده بنگاه ها با فعالیت های گوناگون
  • مؤسسات توليدي با تنوع و پيچيدگي متوسط در ساخت محصولات
   پياده سازي سيستم هاي منجر به هزينه يابي و بهاي تمام شده در اين گونه مؤسسات توليدي، به سيستم هاي خاص حوزه توليد (مانند سيستم اطلاعات مهندسي و سيستم ثبت عملکرد و كنترل توليد) نياز ندارد. به همين دليل با در اختيار داشتن اطلاعات آماري توليد، امكان محاسبه به سهولت فراهم مي باشد. در چنين حالتي با توجه به تعبيه ماژول ساده شده اطلاعات مهندسي و استانداردهاي ساخت در سيستم بهاي تمام شده، سيستم قادر به محاسبه بهاي تمام شده محصولات، طي يك دوره خاص مي گردد. كارخانجات توليد سيمان، دارو، منسوجات و هم چنين معادن را مي توان در اين گروه از مؤسسات طبقه بندي نمود.
  • مؤسسات توليدي با تنوع و پيچيدگي زياد در توليد محصولات
   در اين گونه مؤسسات، توليد هر محصول حتي در يك دوره خاص معمولاٌ مي تواند با اتكاء به روش ها و منابع مختلف (تنوع در ماده مصرفي يا ماشين آلات مختلف و گوناگون) صورت پذيرد. در اين گروه از شركت ها جمع آوري اطلاعات مورد نياز (مثلاٌ فرمولاسيون و آمار توليد به تفكيك روش ساخت) مي بايستي به كمك سيستم هاي خاص حوزه مهندسي و توليد صورت پذیرد. سيستم هاي حوزه توليد اين امكان را در اختيار كاربران قرار مي دهند كه ضمن امكان معرفي روش اصلي توليد (يعني آن چه كه در مؤسسه مزبور جاري است) روش ها (نگارش/Version) و فرمولاسيون متفاوت توليد يك محصول را معرفي و آمار توليد هر روش را جداگانه جمع آوري و ثبت نمايد. در اين روش اطلاعات حوزه توليد پس از ويرايش و كنترل هاي لازم در اختيار سيستم بهاي تمام شده قرار مي گيرد و آن را قادر مي سازد تا بهاي تمام شده محصولات را كه در طول دوره مي تواند به روش هاي متفاوت توليد شده باشد، محاسبه نمايد. صنايعي نظير قطعه سازي، شيميايي، ريخته گري و لوازم خانگي از جمله اين صنايع مي باشند.
  • مؤسسات توليد سفارشي و پروژه اي
   ويژ گي عام در ماهيت توليد چنين مؤسساتي، وجود برخي تفاوت ها در تكرار ساختِ سفارش جديد نسبت به موارد مشابه قبلي و يا اجراي يك پروژه به شيوه هاي متفاوت مي باشد. در اين حالت اين امكان فراهم مي شود كه هزينه هاي مستقيم محصول/سفارش/پروژه ( شامل مواد و دستمزد) شناسایي و سپس به كمك سيستم اوقات كار (Time Sheet) و سيستم ثبت عملكرد توليد، كاركرد مراكز هزينه توليدي سفارش/پروژه تعيين شده، سهم بري شفاف از مراكز هزينه توليدي و خدماتي مشخص و ارائه گردد. خدمات توليدي ژنراتور، ماشين آلات و تجهيزات راه سازي و عمراني و... از جمله اين صنايع به شمار مي روند.
  • مؤسسات خدماتي، پيمانكاري و عمراني ( پروژه ها ساخت و ساز)
   براي تحقق امر هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليت ها، خدمات و پروژه ها در اين گونه مؤسسات، ضرورت دارد جذب هزينه هاي مستقيم براي هر فعاليت/خدمت/پروژه با اتكاء به سيستم هاي عملياتي مربوطه صورت پذيرد. سپس از طريق شناسايي و ثبت هزينه هاي غيرمستقيم به تفكيك مراكز هزينه، عمليات هزينه يابي و تسهيم انجام گيرد و بهاي تمام شده هر يك محاسبه شود. اين راهكار در شركت ها و مؤسسات خدماتي (نظير شهرداري ها، مخابرات، ...)، پيمانكاري و عمراني (نظير شركت هاي كارفرمايي، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و...) قابل ارائه مي باشد.

 • تحقق یکپارچگی در سیستم های تأمین کننده اطلاعات
  در شماي زير روابط سيستم هاي متشكله مورد نظر براي محاسبه بهاي تمام شده در دو تقسيم بندي كلي، ابتدا براي كالاها و سپس براي خدمات و پروژه ها ارائه شده است:

  روابط سيستم هاي منجر به محاسبه بهاي تمام شده كالا

  روابط سيستم هاي منجر به محاسبه بهاي تمام شده (خدمات و پروژه ها)
 • حسابداري سنجش مسئوليت
 • سهولت و دقت در تصميم گيري امر "برون سپاري" تمام يا بخشي از فعاليت ها و خدمات
 • اندازه گيري و كنترل عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده
 • تعيين ميزان عوامل هزينه ثابت و متغير براي مراكز هزينه
 • كنترل نحوه سرشكن كردن مصرف مواد و هزينه ها
 • شبيه سازي محصولات در دست طراحي و محاسبه بهاي تمام شده آنها
 • كنترل و مقايسه بهاي تمام شده و عوامل تشكيل دهنده آن در طي دوره هاي متفاوت زماني
 • پيش بيني منابع موردنياز (مواد، ماشين آلات و نيروي انساني) با درنظر گرفتن برنامه توليد در قالب سناريوهاي مجازي مختلف
 • انعطاف پذیری و قابلیت استقرار در سازمان ها و بنگاه های گوناگون با فعالیت های متنوع (تولیدی، خدماتی و عمرانی)
 • برخورداری از توانایی اجرای مدل های مختلف و الگوهای منتج از طراحی مفهومی
 • امکان استقرار مرحله و تدریجی متناسب با درجه آماده بودن اطلاعات و سیستم های پیش نیاز
 • برخورداری از سازو کارهای لازم برای محاسبه بهای تمام شده به روش ABC