حسابداری مدیریت بر استفاده از اطلاعات حسابداری، به منظور ایجاد آمادگی و شایستگی در مدیران سازمان‌ها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا کارکردهای کنترل و مدیریتشان را بهتر تجهیز نمایند.

رویکرد

با این تعریف، ویژگی‌های متمایز حسابداری مدیریت از حسابداری مالی به شرح زیر قابل بیان است:

  • نگاه به آینده‌ی سازمان بجای گذشته نگری
  • مبتنی بر مدلی با درجه‌ای از انتزاع بجای اتکاء به مورد
  • برای استقاده حداکثری ادارهکنندگان سازمان بجای ذینفعان و مراجع قانونی
  • حاوی اطلاعات عمدتاً محرمانه بجای گزارش‌گری عمومی
  • پاسخ‌گوئی مستقیم به نیازهای مدیران با استفاده از ابزارها و سامانه‌های اطلاعات مدیریت

بر اساس نگرش فوق می‌توان سه رویکرد عمده "ارزیابی هزینه‌ها، برنامه‌ریزی و پشتیبانی تصمیم گیری و نهایتاً ارزیابی و تجزیه وتحلیل عملکرد سازمان" را هدف نهائی و ماموریت اصلی  حسابداری مدیریت  برشمرد. 

از سوی دیگر، حسابداری مدیریت، تحت عنوان فرآیند اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیا سازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت سازمان، به منظور برنامه‌ریزی ، ارزیابی و کنترل واحد تحت مدیریت به جهت استفاده‌ی مناسب و پاسخ‌گوئی شایسته به منابع‌ سازمان تعریف شده است.

با این تعریف، حسابداری مدیریت، پشتیبان و تسهیل‌گر سه حوزه‌ی اصلی و حیاتی مدیریت سازمان شامل " مدیریت راهبردی، مدیریت عملکرد و مدیریت ریسک " خواهد بود.

شرکت مهندسی نرم افزار رایورز از بدو تاسیس، به منظور توسعه‌ی کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه حسابداری مدیریت، ابزارها و امکانات سیستمی متعددی را در دو بخش اصلی زیر به بازار حرفه عرضه کرده است:

  • سیستم‌های عملیاتی حوزه‌ی حسابداری مدیریت شامل سیستم‌های بهای تمام شده، بودجه‌ریزی، کنترل عملکرد با بودجه و . . . که در این بخش معرفی شده‌اند.
  • ابزارهای اطلاعات مدیریت شامل، ابزار گزارش‌گیری پویا ( RayARPG)، ابزار گزارشدهی به مدیریت (RayMRS)، ابزار تجمیع و سازماندهی اطلاعات زیرمجموعه ها (RayDWH)، داشبورد مدیران و . . . که در بخش ابزارهای هوشمندی کسب و کار طبقه‌بندی و معرفی شده اند.

محصولات حوزه‌ی حسابداری مدیریت