تأمین

در مفهوم عام، تامین عبارت است از اقداماتی که منجر به دریافت یا کسب کالاها یا خدمات مورد نیاز می شود. در فعالیت های بازرگانی سازمان ها عموماً این مفهوم را برای به دست آوردن کالا یا خدمت از طریق منابع بیرون سازمان -در قبال ارائه ارزش معادل آن از منابع درون سازمان- تلقی می کنند.

از منظر سیستمها و روشها، سازمان ها و موسسات معمولاً برخی از فرآیندهای مهم خود را با امر تدارکات، سفارشات، خرید و نیز انعقاد و پیگیری قراردادها از منظر کارفرمایی اختصاص داده اند و در سازمان هایی که فعالیت اصلی آنها بازرگانی است این مجموعه افعال در طبقه Core processes آنها قرار می گیرد. از این رو در این سازمان ها نرم افزارهایی که واجد قابلیت هایی در این زمینه ها باشند، محوریت خواهند یافت. 

امروزه که سازمان ها تمایل دارند نگرش Extended Enterprise ها را در پیش گیرند، تلاش آنها بر این قرار می گیرد که اینگونه فرآیندها محدوده وسیع تری را فراتر از درون سازمان شامل شده و موجب آن

 

 

 گردد که ارتباط موثرتر و عملیاتی تری با محیط نزدیک سازمان برقرار شود.

حساسیت این حوزه به گونه ای است که به راهکارها، سیستم ها و نرم افزارهایی نیاز است که قادر باشند علاوه بر پوشش فعالیت های جاری دارای قابلیت هایی باشند که فراتر از نیاز امروز سازمان و مبتنی بر Best practice های موجود، پتانسیل قابل اتکایی به عنوان ذخیره نیازهای آتی جهت حضور در رقابت های جدید در فضای بازارهای پر تلاطم را نیز در خود نگهداری کرده و آن را توسعه دهند.

نرم افزارهای تولید شده رایورز در حوزه تامین با همین نگاه و با درک تفاوت ها میان سازمان ها، همواره درحال بهینه سازی است و مجموعه ای از Function ها را به همراه دارد که در کسب و کارهای گوناگون و متناسب با عملیات، مورد استفاده قرار گرفته و می کوشد محیطی با امکان بروز خلاقیت در بهره برداری، برای استفاده کنندگان از آنها فراهم آورد.