خرید داخلی (تدارکات)

ویژگی های سیستم
 • کنترل و مونیتورینگ کلیه فعالیت های حوزه تأمین (مانند حوزه های انبارداری، کارپردازی، قراردادها، حسابداری، مدیریت و...) 
 • ایجاد بانک جامع اطلاتی از کلیه تامین کنندگان (شامل تولید کنندگان، نمایندگی ها، فروشندگان، واسطه ها و ...)
 • ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از کلیه خریدهای داخلی انجام شده از تامین کنندگان 
 • کنترل و مونیتورینگ عملکرد کلیه تامین کنندگان 
 • ارزیابی تأمین کنندگان (فروشندگان، پیمانکاران، سازندگان و ...) در حد کالا، خدمت و ساخت
 • ایجاد لیست سیاه تأمین کنندگان، جهت کنترل و جلوگیری از سفارش به آنها 
 • بومی سازی اطلاعات سیستم بر اساس اطلاعات پایه سازمان استفاده کننده از سیستم 
 • تعریف و تدوین CPM  فرآیند تامین (در سطح کل سازمان، یا در سطح نوع خرید و یا در حد یک سفارش) و کنترل با عملکرد چرخه خرید
 • تهیه لیست مقایسه قیمت ها بر اساس ارزهای مختلف و معادل سازی آنها
 • طراحی کلیه فرم های ورودی اطلاعات (input) یک چرخه و یا یک مرحله بر اساس نیاز کابربران 
 • طراحی کلیه فرم های خروجی اطلاعات (output)  یک چرخه خرید بر بر اساس نیاز کاربران 
 • تعریف روش تسهیم هزینه های یک خرید به اقلام خریداری شده  
 • محاسبه قیمت تمام شده در سطح خرید، پارتی حمل و اقلام خریداری شده 
 • ثبت اطلاعات تامین کنندگان و طبقه بندي آنها براساس نوع كالا
 • ثبت نتايج ارزيابي تامین کنندگان از طريق شاخص هاي مورد نظركاربران 
 • كنترل سطح (Grade) فروشندگان هنگام استعلام و يا صدور سفارش
 • ثبت و اصلاح درخواست هاي خريد به شکل دستی و یا دريافت مكانيزه از سيستم انبار
 • تخصيص درخواست هاي خريد به گروه هاي مرتبط 
 • تعريف شابلوني به منظور ارجاع خودكار درخواست هاي خريد به گروه هاي مربوطه
 • طراحي فرم سفارشي ورود اطلاعات براي هر مرحله سفارش
 • برنامه ريزي خريد براي هر سفارش و محاسبه تاريخ تقريبي رسيد كالا
 • صدور سفارش موقت 
 • ثبت و پیگیری خریدهای مستقيم
 • تهيه استعلام خريد از تامین کنندگان و ثبت اطلاعات پيشنهاد قيمت فروشندگان
 • تهيه صورت مقايسه بين استعلام هاي دريافتي (COMPARISON LIST) 
 • ثبت نتايج كميسيون خريد و اطلاع آن 
 • کنترل و پيگيري سفارشاتي كه حمل آن به دفعات صورت مي گيرد 
 • ارائه آخرين وضعيت سفارشات و موجودي در راه
 • ثبت مغايرت هاي اقلام سفارش شده و دريافت شده
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از خريدهاي گذشته و ذخيره اطلاعات ضروري در مورد كالا، منابع تامين، شركت هاي فروشنده و...
 • ثبت هزينه هاي سفارشات و تعيین روش تسهيم هزينه ها به اقلام سفارش 
 • دريافت اطلاعات رسيد كالاي موقت، رسيد كالاي دائم، تعديل رسيد كالا، برگشت از خريد از سيستم انبار
 • آناليز هزينه هاي سفارشات و محاسبه قيمت تمام شده خريد به تفكيك هر قلم خرید داخلی 
 • ارسال بخشی و یا کل یک درخواست خريد به سيستم خرید خارجی (سفارشات)
 • ثبت مستندات چند رسانه اي براي درخواست، سفارش، استعلام خريد و استعلام حمل
 • تعريف ليست سياه مشتريان و دلايل مرتبط با آن در رابطه با هر مشتري 
 • ثبت اطلاعات حمل به تفكيك كانتينر
 • امكان بستن پارتي و محاسبه هزينه ها به تفكيك هر پارتي
 • ارسال سند تعهدي به مالي همزمان با ارسال درخواست پرداخت و يا پرداخت تنخواه به سيستم وجوه نقد
 • امكان ثبت كالاي جايگزين در مرحله ثبت پاسخ استعلام و يا فاكتور
 • طراحي گزارشات عمومي و ويژه خريد
 • تعريف قانون برای ارجاع خودكار درخواست هاي خريد به گروه های خرید و یا کارپردازان ذیربط
 • مونیتورینگ عملکرد تأمین کنندگان در مقاطع مختلف: 
  • قبل از سفارش گذاری
  • هنگام مذاکره و عقد قرارداد
  • در جریان خرید
  • و ...
 • ارزیابی تأمین کنندگان بر اساس شاخص های مورد نظر مدیریت و یا مهندسی خرید هر سازمان در سطوح 
  • کالا
  • خدمت 
  • سفارش ساخت (تولید)
 • تدوین CPM  فرآیند تأمین کلیه خریدها 
  • در سطح کل سازمان
  • در سطح یک نوع خرید (استعلامی، قراردادی، ساخت، مستقیم و ... )  
  • و یا حتی درحد یک سفارش خاص 
 • طراحی کلیه فرم های ورودی اطلاعات برای مراحل مسیرهای بحرانی (CPM) تعریف شده در سیستم
 • تعریف روش تسهیم هزینه های یک خرید به اقلام خریداری شده بر اساس مبانی و ضرایب مورد نظر حسابداری قیمت تمام شده   
 • محاسبه قیمت تمام شده بر اساس روش و مبانی تعریف شده در سطح
  • خرید
  • پارتی حمل 
  • اقلام خریداری شده
 • ارائه گزارشات متنوع ازآناليز هزينه هاي تخصیص داده شده در مراحل مختلف یک خرید تا حد حمل (پارتی)/ کالا
 • ارائه گزارش آنالیز محاسبه قيمت تمام شده خريد داخلی
 • طراحی گزارشات اختصاصی موردنیاز مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع
 • امکان انتخاب ردیف های هزینه -در زمان ارسال به وجوه نقد- برای درخواست پرداخت
 • امکان صدور ثبت اسناد تعهدي به مالی بر اساس سال وقوع هزینه، به تفکيک سال جاری و سال قبل و به شکل تنظيماتي
 • امکان دريافت فايل متني در هنگام ارتباط انبار و خريد
 • امکان صدور سند بستن حساب سفارشات خارجی به مالی، هنگام بستن پارتی در خریدهای خارجی
 • 5 مرکز شدن سیستم خرید
 • اضافه شدن مراکز کمکی در سفارش و هزینه
 • تکمیل شابلون سند مالی
 • تکمیل شابلون سند وجوه
 • تجمیع ردیف های سند ارسالی به مالی
 • امکان ثبت هزینه های سفارشات خارجی پیش از ثبت رسید موقت انبار
 • امکان کنترل مقدار رسید انبار در زمان ارسال دستورپرداخت به وجوه نقد
 • امکان پارامتریک شدن شرح سند تنخواه
گزارشات کاربردی
 • برنامه هفته جاري گروه هاي خريد
 • آخرين وضعيت سفارشات
 • تاخير اقدامات سفارشات
 • درخواست هاي سفارش نشده
 • هزينه هاي سفارشات
 • اقلام رسیده شده 
 • مانده اقلام خریداری شده 
 •  مانده اسناد درخواست، سفارش، بارنامه و ...
 • رهگیری یک چرخه خرید از درخواست خرید تا رسید قطعی در انبار
 • مقایسه حول محورهای تامین کنندگان، تغییرات قیمت بر اساس زمان، میزان خرید بر اساس مصرف 
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
چرخه کاری و گردش عملیات
 • دریافت درخواست خرید از مراجع مرتبط 
 • بررسی و کنترل سابقه خردی کالا (خدمت) درخواست شده، توسط مسئولین ذیربط 
 • طی مراحل تأییدات و مجوزهای لازم از مدیریت 
 • ارجاع درخواست خرید به مسئولین خرید (کارپردازان) 
 • منابع یابی با توجه ضوابط و دستورالعمل ها
 • تهیه و ارسال استعلام قیمت به تامین کنندگان و جمع آوری پاسخ استعلام ها 
 • تهیه صورت مقایسه و ارائه به کمیسون خرید 
 • تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و تعیین تأمین کننده برنده 
 • عقد قرارداد با تأمین کننده 
 • بر اساس مفاد قرارداد، ارسال مکانیزه دستور (درخواست) پرداخت به تأمین کننده به سیستم وجوه نقد (پیش پرداخت)
 • طی مراحل خرید و کنترل و پیگیری CPM آن 
 • رسید کالا به انبار
 • بر اساس مفاد قرارداد، ارسال مکانیزه دستور (درخواست) پرداخت به تأمین کننده به سیستم وجوه نقد (تسویه با تأمین کننده)
 • ارسال مکانیزه  قیمت های رسید به حسابداری انبار
 • صدور و ارسال مکانیزه سند مالی به سیستم حسابداری مالی