تولید و تجهیزات

سیستم های تولید شرکت رایورز بنا بر پیچیدگی و نیاز های واحد های تولیدی مشتریان در دو تیپ

  • سیستم های جامع تولید
  • سیستم های مبتنی بر راهکار

قابل ارائه می باشد. 

سیستم های جامع تولید، برای سیستم های پیچیده تولیدی و شرکت هایی که تولید آن ها از حساسیت و حجم بالایی برخوردار می باشند توصیه می شوند. این سیستم ها جهت پاسخ گویی به کلیه نیازهای مشتریان در حوزه تولید، طراحی و تهیه گردیده است. سیستم های مبتنی بر راهکار، ساده و کامل طراحی و پیاده سازی می شوند و شامل کلیه عملکرد های حوزه تولید و خاص صنعت مربوطه می شوند.