ثبت و کنترل عملکرد تولید

ماموریت سیستم، ثبت عملکرد تولید محصولات و نیمه ساخته هاو نیز ایجاد قابلیت ثبت و نگهداری تمامی اطلاعات مربوط به تولید پس از طی مراحل تولید محصول می باشد.

اطلاعات مرتبط با تولید محصول عبارت است از:
 •  تعداد و مقدار محصول تولید شده در تاریخ و ساعات مختلف/در روزها و زمان های مختلف
 • مقدار مواد مصرف شده برای تولید محصولات
 • مقدار ضایعات عادی و غیرعادی ایجاد شده برای تولید محصولات و نیمه ساخته و دلایل آن
 • میزان استفاده از ابزارآلات تولیدی جهت تولید محصول
 • مقدار کارکرد پرسنل جهت تولید محصولات
 • زمان توقف ماشین آلات و علت های رخداد آن
 • اطلاعات مرتبط با کنترل های کیفی انجام شده روی محصولات
ویژگی های سیستم
 • ردیابی مواد و محصول از طریق سفارش و سریال 
 • جذب مواد واقعی با توجه به فرمول ساخت و تغییر مهندسی و سفارش ساخت مشتری
 • ثبت اطلاعات مشخصه های کیفی در مراحل تولید
 • تفکیک آمار تولید محصول منطبق و نا منطبق
 • تولید محصولات با درجه متفاوت و ارسال با کد انبار به شکل رسید موقت انبار
 • ثبت اطلاعات نیروی انسانی و شیفت چرخشی
 • دريافت مصارف، رسيدها و موجودي مواد از سيستم انبار جهت محاسبه موجودي پاي خط و مقايسه مصرف استاندارد با مصرف واقعي مواد
 • معرفي الگوي زمان كاري ماشين آلات
 • ثبت مقدار توليد و قطعه ساخته شده و زمان مصرفي برای هر فعاليت توليدي در هر ایستگاه کاری
 • ثبت خودكار مواد و ضايعات
 • ثبت خودکار مصرف مواد و ضایعات عادی برای تولید محصول و نیمه ساخته
 • ثبت فعاليت هاي توليدي روزانه هر واحد كاري (ماشين آلات ) 
 • ثبت اپراتورهای تولیدکننده محصولات و نیمه ساخته ها
 • ثبت عملكرد مشخصه هاي كيفي در مراحل توليد به تفکیک نمونه های بازرسی شده
 • ارسال خودکار سند محصول نیمه ساخته تولید شده در انبار
 • ثبت بازرسین کیفی
 • ارسال اطلاعات فرمول های محصولات تولیدی و مواد مصرفی در دوره به سیستم حسابداری صنعتی
 • ارائه انواع گزارش های کنترلی مصارف واقعی با استاندارد
گزارشات کاربردی
 • انحراف مصرف واقعي و استاندارد مواد برای تولید انجام شده در محدوده زمانی مشخص
 • مقایسه زمان واقعی صرف شده با زمان استاندارد مورد نیاز جهت تولید سفارش های مشخص
 • محصول و نیمه ساخته های تولید شده در محدوده زمانی مشخص به تفکیک مرکز و ماشین
 • کارکرد نفرات توليد به تفکیک محصول و نیمه ساخته
 • دوباره كاري انجام شده به تفكيك محصول
 • كاركرد مراكز بر روي هر محصول
 • انحراف مقادیر واقعی و استاندارد ضایعات عادی به ازای محصول/نیمه ساخته تولید شده
 • پيشرفت سفارشات مشتري و تخمین زمان تحویل سفارش ها
 • توقفات تولید به تفكيك علت توقف
 • ضايعات غیر عادی به تفكيك علت ضايعات
 • انحراف برنامه و عملكرد توليد
 • كاركرد مراكز روي محصولات مختلف (اضافه كردن مدت زمان در ثبت عملكرد توليد)
 • كنترلي انبار و توليد به تفكيك مركز و کالا
 • محصولات در جريان ساخت
 • توقفات مجاز توليد و توقفات غير مجاز توليد
 • آمار توليد انجام شده به تفکیک بچ
 • آمار توليد هر بچ و مواد
 • ضايعات محصول بر اساس بچ و توقفات بر اساس بچ
 • بچ هاي توليد كه براي آنها عملكرد ثبت نشده است
 • توقفات مجاز توليد و توقفات غير مجاز توليد
 • و...
ارتباط با سایر سیستم ها