برنامه ریزی تولید

ماموریت سیستم برنامه ریزی تولید، ایجاد سفارشات ساخت محصولات و صدور درخواست های مربوط به تأمین قطعات مورد نیاز سفارش ها و برنامه ریزی جهت تولید با درنظر گرفتن ظرفیت های در دسترس منابع و ماشین های تولیدی می باشد.
هم چنین این سیستم با ایجاد امکان تغذیه اتوماتیک مواد به سفارش های قطعی ساخت، امکان شناسایی و ردیابی دقیق مواد مصرف شده در هر سفارش را ممکن می سازد.
ویژگی های سیستم
 •  پاسخ گویی به روش سفارش کاری، پروژه ای، بچ دارویی و شیمیایی با مکانیزم سفارش ساخت
 • امکان سنجی تحویل محصول با توجه به منابع (موجودی مواد، ماشین، تخصص، مالی)
 • برنامه ریزی محدودیت ظرفیت ایستگاه های کاری
 • اعمال تغییرات مواد و پروسه ساخت در سفارش ساخت و استفاده از این استاندارد در جذب مواد و زمان عملکرد
 • امكان محاسبه و گزارش‌دهي عوامل بالقوه شكست براي مراحل ساخت (FMEA) به ترتيب مقادير RPN
 • امكان پيش‌بيني سفارشات ساخت بر اساس Market Share (ويژه توليد كنندگان قطعات خودرو)
 • صدور اتوماتيك سفارش ساخت WORK ORDER از روي سفارش مشتري
 • تغذيه اتوماتيك سفارشات ساخت از سفارشات برنامه ريزي شده PLAN ORDER ناشي از برنامه ريزي بلندمدت MRP
 • تغذيه اتوماتيك مواد سفارشات ساخت و مراحل ساخت قطعه از ساختار محصول BOM
 • كنترل موجودي اقلام موردنیاز هر سفارش ساخت و بررسی امکان ساخت آنها در زمان صدور WORK ORDER
 • ارائه ليست دستورات ساخت به مراكز ساخت و به ترتيب اولويت ساخت
 • چاپ برنامه توليد مراكز ساخت
 • تعريف انبارهاي تغذيه خط (گروه بندي مواد و قطعات و مراكز ساخت)
 • تغذيه خط توليد تا تاريخ معين با درنظر گرفتن مقدار نياز مركز توليد، ميزان تغذيه شده قبلي و موجودي پاي خط توليد
 • تغذيه خط توليد براي يك سفارش ساخت (بخشي از مقدار سفارش تا كل سفارش)
 • صدور حواله به سيستم انبار رايورز
 • مشاهده موجودي انبار، موجودي در راه، موجودي پاي خط در هر زمان
 • مشاهده تحقق نياز محصولات، نياز سفارشات قطعات، نياز دستورات ساخت مراحل مختلف ساخت هر قطعه
 • كنترل توليد و مقايسه عملكرد توليد با دستورات ساخت
 • برنامه ريزي مراحل ساخت قطعات با درنظر گرفتن اولويت نياز قطعات و ظرفيت ماشين آلات
 • دريافت مستندات از ساختار محصول به سفارش ساخت
 • تجميع سفارشات ساخت يك دوره (برنامه توليد) و صدور برنامه توليد
 • صدور برنامه براي خطوط مونتاژ يا پيوسته كه برنامه ثابت روزانه دارند
 • تأييد يا رد گروهي و يا انفرادي سفارشات ساخت (FIRM ORDER)
 • تغییر اقلام و مقدار مواد سفارشات برای یک سفارش خاص (بدون تغییر در درخت محصول)
 • ايجاد برنامه‌ توليد متناسب با مدل سفارشات كانبان (ويژه توليد كنندگان قطعات خودرو)
 • برنامه ریزی برای سفارش های فعال
 • اولویت گذاری خودکار سفارش ها
 • تغذیه خط
 • تعریف شابلون برای انبار های تغذیه
 • شناسایی و ردیابی مواد، ماشین و اپراتور مربوط به هر سفارش
 • برآورد اولین زمان ممکن جهت تحویل هر سفارش مشتری براساس ظرفیت منابع
 • کنترل پیشرفت سفارش مشتری
 • کارتابل کنترل کیفی
 • برنامه ریزی به روش محدودیت ظرفیت ها
 • الگوی سفارش مشتری(اقلام اختصاصی سفارش مشتری)
 • کنترل موجودی به منظور تامین از انبارهای متفاوت
 • نگارش پایلوت اطلاعات مهندسی
 • برنامه ریزی با معیار پروژه ای (RATIO)
 • تجمیع سفارشات ساخت دستی و اتوماتیک و تغذیه آنها
 • محاسبه تاریخ تحویل به مشتری(ATP)
 • یه برش ورق ها در سیستم ها ی پروژه / واحدی
 • ردیابی سفارش نیم ساخته ها در انبار نیم ساخته ها و تغذیه آنها
 • محاسبه کل زمان ساخت محصولات و نیم ساخته ها
 • محاسبه مانده ورق در برش گروهی و کنترل موجودی آنها
 • رده های متعدد تایید در QC در مراحل تولید
 • امکان صدور اعلامیه نیاز به QC در مراحل تولید
 • چرخه ضایعات و دوباره کاری در تعامل با QC
 • کنترل مقادیر ثبت اطلاعات مراحل تولید در ارتباط منطقی آنها
 • امکان نمایش موجودی مانده ورق ها از یک نوع ورق در سیکل برنامه ریزی برش
 • صدور مجوز دریافت اضافه مواد در چرخه مربوط
گزارشات کاربردی
 • زمان مورد نياز هر مركز براي انجام سفارش ها
 • پيشرفت سفارشات مشتري و تخمین زمان تحویل سفارش ها
 •  كنترل انبار و توليد به تفكيك مركز و کالا
 • بچ هاي در جريان ساخت
 • محصولات در جريان ساخت
 • چاپ اردر ساخت و چاپ بچ شيت
 • برگ مجوز توليد و گزارش اتيكت توليد
 • اقلام موردنياز پيش بيني به تفكيك نوع مواد(موثر، جانبي، بسته بندي)
 • مواد رزروي
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها