نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات

ویژگی های سیستم
 • تعریف ماشین آلات با کدینگ دلخواه به همراه گروه بندی و مشخصات فنی مدنظر
 • تعریف نُرم های سرویس های پیشگیرانه به تفکیک هر ماشین براساس بازه زمانی یا کارکردی
 • برنامه ریزی ادواری تا تاریخ مشخص و صدور خودکار درخواست سرویس
 • پیش بینی مدت زمان موردنیاز جهت انجام سرویس های پیشگیرانه به همراه نیروی انسانی، قطعات و ابزار موردنیاز
 • ثبت درخواست تعمیرات موردی به تفکیک اضطراری، اصلاحی و ...
 • هزینه یابی مستقیم تعمیرات انجام شده به تفکیک هزینه های واقعی و استاندارد نیروی انسانی و قطعات و مواد مصرفی
 • ارائه گزارشات متنوع عملکردی و آماری با قابلیت طراحی توسط کاربر به همراه طراحی فرم و نمودار
 • تعریف ماشین آلات و گروه ماشین آلات
  • معرفی و تعریف ماشین آلات بر اساس کدینگ دلخواه و نامحدود
  • گروه بندی ماشین آلات به دو صورت گروه اصلی و گروه های کنترلی
  • تعریف مشخصه های فنی موردنیاز با توجه به هر گروه از ماشین آلات به طور نامحدود
  • تعريف مستندات فني (متن، تصوير، نقشه و ...) و ایجاد یک آرشیو فنی اطلاعات برای هر ماشین به تفکیک
  • تعریف و اختصاص قطعات یدکی به تفکیک هر ماشین و تجهیز
  • نمایش درختواره ای اطلاعات
   • نمايش درخت گروه ماشين آلات/ماشين آلات/تجهيز/قطعه
   • نمايش درخت مرکز هزینه/ماشين آلات/تجهيز/قطعه
   • نمايش درخت مرکز هزینه/گروه کنترلی/محل استقرار/ماشين آلات/تجهيز/قطعه
   • کپی از یک ماشین با تمامی زیرشاخه ها به یک یا چند ماشین دیگر
 • تعریف سایر اطلاعات پایه
  • معرفی تیم های کاری به طور نامحدود
  • دسته بندی فعالیت های تعمیراتی در قابل نوع تعمیرات
  • تعریف و دسته بندی اشکالات و عیوب فنی
  • تعريف تقويم كاري براي ماشين آلات به صورت كلي يا اختصاصي هر ماشين
 • برنامه ريزي ادواري نگهداري و تعمیرات ماشين آلات
  • تعريف استانداردها و نرم هاي سرویس های پیشگیرانه به تفکیک زماني و کنتوری
  • نرم هاي كنتوري (ساعت، ميزان توليد، كاركرد، ضربه، مسافت، ...)
  • طبقه بندي نوع بازديد و تعميرات بر اساس فعاليت
  • تعيين نيروي انساني/ابزار/قطعات بر اساس فعاليت
  • کپی از یک نرم برای یک یا چند ماشین یا تجیهز دیگر
   • تعيين زمان استاندارد انجام فعاليت
   • تعيين وضعيت ماشين به هنگام انجام يك فعاليت
   • تعريف روزهاي انجام تعمير به صورت ثابت
   • تعيين تأثيرگذاري تعطيلات در هر نرم
   • تعيين تعميرات وابسته هر نرم
   • گزينش نرم ها با توجه به شرايط انتخابي
  • برنامه ريزي بازديدها و تعميرات ادواري (PM) ماشين آلات و تجهيزات
   • صدور درخواست هاي بازديد و تعمير بر اساس استانداردهاي مشخص شده
   • برنامه ريزي بر اساس شرايط انتخابي
   • برنامه ريزي مجدد بر اساس آخرين تاريخ ثبت عملكرد
 • ثبت عملكرد تعميرات ادواري
  • ثبت عملكرد تيم هاي تعميرات
  • ثبت فعاليت هاي انجام شده
  • ثبت زمان انجام فعاليت به تفكيك ساعت شروع و خاتمه
  • ثبت قطعات و ابزار مصرفي
  • ثبت نحوه خاتمه كار
  • تأييد انجام عمليات
  • تعریف و ثبت اطلاعات تکمیلی برای هر درخواست یا ثبت عملکرد
 • ثبت عملكرد تعميرات موردي
  • ثبت درخواست هاي تعمير موردي
  • ثبت قطعات و مقدار مصرفي، ثبت نوع فعاليت و زمان مصرفي آنها هنگام تعمير
  • تأييد انجام عمليات
 • سطوح دسترسی
  • تعيين سطوح دسترسي كاربر و گروه كاربري
  • تعيين حدود دسترسی به تفکیک نوع تعمیرات و مراكز هزينه كاري به هر تيم تعمير و یا کاربر
  • راهنماي OnLine
 
گزارشات کاربردی
 • برنامه كار تيم هاي تعمير و تكنسين ها (طي دوره مشخص)
 • برنامه تعمير ماشين آلات به تفكيك شرايط انتخابي (طي دوره مشخص)
 • قطعات لازم جهت تعميرات دوره اي (طي دوره مشخص)
 • درخواست هاي جاري و تأخيري
 • فرم های درخواست تعمیرات و ثبت عملکرد با فرمت دلخواه
 • نیروی انسانی، قطعات و ابزار صرف شده جهت هر تعمیر
 • میانگین مدت زمان انتظار تا انجام تعمیرات MWT
 • میانگین مدت زمان انجام تعمیرات MTRR
 • میانگین فاصله زمانی خرابی MTBF
 • ده خرابی با بیشترین فراوانی به تفکیک ماشین، واحد، نوع تعمیر و... TTT
 • مقایسه خرابی ها در سال های مختلف، ماه های سال، واحدهای مختلف، نوع خرابی، نوع تعمیر
 • مقایسه عملکرد تیم های تعمیراتی با یکدیگر
 • تهیه خروجی های متنوع با فرم های چاپی دلخواه، اکسل، اکسس،HTML، XML ،متن داس و ویندوز
 • قابلیت تهیه انواع نمودار میله ای ،Pie و خطی و راداری
 • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • انبار (کنترل موجودی و حسابداری انبار): ارتباط online با انبار؛ آگاهی از میزان موجودی انبارها به تفکیک هر انبار؛ امکان رویت کاردکس هر کالا از داخل سیستم تعمیر و نگهداری؛ امکان صدور درخواست کالا برای تعمیرات برنامه ریزی شده یا تعمیرات موردی و مشاهد تاریخچه اسناد؛ دریافت هزینه های واقعی و استاندارد قطعات مصرفی از سیستم انبار برای هزینه یابی مستقیم تعمیرات
 • اموال و دارایی های ثابت: تخصیص کد اموالی هر ماشین به آن؛ مشاهده سوابق جابه جایی ماشین آلات بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم اموال
 • مدیریت منابع انسانی (کارگزینی و تشکیلات) و حقوق، دستمزد و پرسنلی: تخصیص شماره پرسنلی هر تعمیرکار؛ دریافت هزینه های هر دقیقه فعالیت تعمیرکار به صورت استاندارد و واقعی
 • ثبت و کنترل عملکرد تولید: به اشتراک گذاری جدول توقفات برای هر دو سیستم؛ امکان ارسال مدت زمان مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به سیستم برنامه ریزی تولید جهت لحاظ نمودن در برنامه ریزی؛ امکان دریافت عملکرد کارکردی ماشین آلات از سیستم ثبت عملکرد جهت برنامه ریزی سرویس ها