مالی

در تعاريف نوين، حسابداري را فرآيند طبقه بندي، پردازش و گزارشگري اطلاعات اقتصادي می نامند؛ به طوری كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مذكور، شرایط و امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه را فراهم سازد. امروزه انجام اين فرآيند بدون استفاده از تکنولوژي هاي روز که بخشي از آن را نرم افزارها تشکيل مي دهند امکان پذير نمي باشد.

در رویکرد سنتی، سيستم حسابداري مالي و دفترداري به دليل اینكه از یکسو تمامي فعاليت هاي سازمان را به يك واحد قابل اندازه گيري "واحد پولي همگن" تبديل مي نمايد و امكان نظارت، كنترل و پيگيري را فراهم می سازد و از سوی دیگر، با اعمال كنترل داخلي قوي، امكان بروز اشتباه را به حداقل مي رساند، پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی را از طریق سیستم حسابداری انجام می دهند.

این امر موجب می گردد که سيستم حسابداري، تبديل به سيستمي فراگير و محوري شود كه طي دوره مالي، جزئیات كليه معاملات و رويدادها در آن انعكاس يافته و دچار تورم اطلاعاتی گردد. اين انباشته شدن حتی اگر با طبقه بندي مناسب نیز همراه باشد، قطعاً مفيد و قابل فهم بودن گزارش هاي مالي و مدیریتی را خدشه دار می کند و در مواردي حتی موجب گمراهي استفاده كنندگان از اطلاعات می گردد.

به همین دلیل شرکت مهندسی نرم افزار رایورز، در طراحی های نوین نرم افزارها برای سازمان های متوسط و بزرگ، سطح اهمیت و تجمیع اطلاعات را مورد توجه قرار داده است و بر اساس 

استاندارد زیر، بر " اهميت و تجميع" در تهيه صورت هاي مالي تاکید مي نمايند :

"تمامي اقلام با اهميت بايد به طور جداگانه در صورت هاي مالي ارائه شوند و مبالغ كم اهميت بايد با مبالغ داراي ماهيت يا كاركرد مشابه جمع شود و نيازي به ارائه جداگانه آنها نيست "

بدين ترتيب با بكارگيري كليه زير سيستم هاي عملياتي حوزه مالي شرکت رایورز اين امكان فراهم مي شود كه :

  • در پايين ترين سطح لازم، اطلاعات همزمان با اجراي عمليات در هر حوزه، توليد و در سيستم مربوطه نگهداري شود و سيستم حسابداري مالي و دفترداري در زمان هاي مورد نياز بر اساس ضوابط و الگوهايي كه تعيين مي نمايد در سطح موردنياز، اطلاعات را در قالب ثبت هاي مالي دريافت نمايد تا از متورم شدن سيستم جلوگيري شود.
  • به دليل اينكه در هر بخش، عمليات آن به صورت تخصصي طراحي مي گردد كنترل هاي داخلي قوي براي ثبت و ضبط عمليات ايجاد مي گردد.
  • از آنجایي كه با تكميل فرآيند عمليات هر حوزه، اسناد به صورت خودكار ايجاد مي شوند واحد مالي جهت تهيه اطلاعات براي ثبت اسناد، احتياج به پيگيري ساير واحدها ندارد.
  • با توجه به اينكه اسناد با تكميل فرآيند عمليات به صورت خودكار صادر مي شوند مي توان نسبت به صحت و کامل بودن ثبت هاي حسابداري اطمينان كسب كرد.