اعتبارات

ویژگی های سیستم
 • دریافت مبالغ مربوط به اصلاح بودجه (جابجایی در ارقام اعتبار مصوب)
 • نمایش وضعیت ریالی (مصرف) از هر تأمین اعتبار
 • نمایش وضعیت ریالی هر اعتبار مصوب بر اساس مبالغ مربوط به تخصیص اعتبار، حوالجات، تأمین اعتبار، درخواست وجه، دریافت وجه، مانده تخصیص، مجموع هزینه های قطعی و غیرقطعی (پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت)، مانده تأمین مصرف نشده
 • نمایش اطلاعات مربوط به حوالجات انجام شده
 • دریافت و کنترل مبلغ تأمین اعتبار بر اساس مشخصات اعتباری تعیین شده (ردیف بودجه/برنامه/طبقه بندی اقتصادی هزینه ها)
  • پذیرش تا سقف مانده تخصیص
  • هشدار تا «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص» و پذیرش آن در صورت تأیید مسئول ذیربط (قرمز کردن اعتبار)
  • رد مبلغ تأمین اعتبار بیشتر از «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص»
 • نمایش وضعیت ریالی هر تخصیص
 • نمایش وضعیت ریالی هر موافقت نامه شامل مبالغ اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار، حوالجات، تأمین اعتبار، درخواست وجه، دریافت وجه، مانده تخصیص، مجموع هزینه های قطعی و غیرقطعی (پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان پرداخت)، مانده تأمین مصرف نشده (تفریغ بودجه موافقت نامه)
 • اختصاص شماره تأمین اعتبار بر اساس مشخصات اعتباری مندرج در «اعتبار مصوب»
 • ثبت و نگهداری اطلاعات خارج از شمول از موافقت نامه تا هزینه های انجام شده
 • تعیین مشخصات اعتبار، مبلغ و گیرندگان اعتبار
 • ثبت مشخصات تخصیص اعتبار بر اساس «اعتبار مصوب» مربوطه
 • تعریف ردیف های موافقت نامه بر اساس ردیف بودجه/ برنامه/طبقه بندی اقتصادی هزینه ها به عنوان «اعتبار مصوب»
 • دریافت مبالغ مربوط به سند اصلاحی (تصحیح اشتباهات اسناد ثبت شده در موافقت نامه) و صدور مکانیزه سند حسابداری آن
 • تعیین نوع مشخصات و مبلغ درخواست وجه (تنخواه گردان حسابداری، نقدی، ابلاغ، ...)
 • تعیین حسابهای مجاز و حسابهای بابت و مراکز مجاز مرتبط با هر ردیف اعتباری
 • تعیین دسترسی کاربران به هر ردیف اعتباری موجود
 • تایید و رد اسناد موجود در رده های مختلف
 • تعیین مراحل گردش کاری به صورت تنظیماتی (با توجه به نیازهای سازمانی متشکل از موافقت نامه، اعتبار مصوب، تخصیص، تامین اعتبار، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، حوالجات، مصرف)
 • تعیین تاریخ برای تأمین اعتبار (برای مواردی مانند مناقصه یا سایر موارد مشابه که اعتبار تا مدت مشخص، بلوکه و سپس تعیین تکلیف می شود)
 • تعیین ضریب پیش بینی به منظور مشخص شدن «پیش بینی مبلغ قابل تخصیص» از هر اعتبار مصوب (جهت اعمال کنترل در بخش تأمین اعتبار)
 • تعریف شابلون و صدور مکانیزه سند حسابداری: انواع موافقت نامه ها بر حسب مصارف (برنامه ها)، منابع بودجه (درآمد، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی، اصلاح بودجه، تخصیص اعتبار، تأمین اعتبار و حوالجات
 • ارائه مانده مبالغ دریافت نشده از خزانه در سال مربوطه
 • نگهداری مبالغ برگشتی به خزانه به تفکیک مشخصات اعتبار در هر سال
 • ممانعت از ثبت اسناد اشکالدار -با توجه به رده کاربر- به صورت تنظيماتي
 • تفکيک درخواست ها و اسناد اعتباري و امکان تبديل درخواست به سند و بازگشت آن
 • صدور و حذف اسناد خاتمه به صورت آنلاين
 • صدور سند خاتمه براي اعتبارهاي يکبار مصرف به محض ثبت اولين عملکرد
 • ممانعت از صدور سند خاتمه براي تامين اعتبارهايي که عملکرد ندارند
 • بهينه سازي سرعت انتخاب اعتبار از ساير سيستم ها
 • اصلاح رويه محاسبه مراکز مجاز
 • امکان ارسال و دريافت اطلاعات با فرمت فايل (Xml)
 • امکان مغايرت گيري اسناد عملکرد اعتبارات با ساير سيستم ها
 • امکان انتقال رديف هاي اعتباري به همراه حساب ها، بابت ها و مراکز مجاز آنها به ساير سال هاي مالي
 • تصحيح و تکميل رويه دريافت اطلاعات اعتباري در اعتبارات دولتي
گزارشات کاربردی
 • گزارشات موردنیاز واحد اعتبارات
  • اعتبارات تخصیص نیافته
  • تخصیص هایی که تأمین اعتبار یا حواله نشده است
  • مانده تخصیص
  • تخصیص هایی که درخواست وجه نشده است
  • مبالغ قابل برگشت به خزانه
  • گزارشات خارج از شمول
  • گزارشات تفریغ بودجه
  • و ...
ارتباط با سایر سیستم ها
 • حسابداری عملیاتی (درآمد و هزینه): کنترل مانده تأمین اعتبار جهت جهت اجازه صدور چک
 • حسابداری اعتبارات هزینه: ارسال اسناد مالی تولید شده (موافقت نامه، حوالجات، درخواست وجه، تأمین اعتبار، ...) و دریافت هزینه های قطعی و غیرقطعی مربوط به هر تأمین اعتبار جهت استخراج گزارشات تفریغ بودجه
 • سیستم های حوزه پشتیبانی (حقوق، قرارداد، انبار و ...): دریافت درخواست تأمین اعتبار (از اعتبارات هزینه) و ارسال ثبت تأمین اعتبار به سیستم مربوطه و صدور اسناد حسابداری مرتبط با آن