فروش و درآمد

فروش مجموعه افعالی است که با ارائه کالا یا خدمت به مشتری محقق می شود.عموماً در محدوده اجرای این فرآیند با ارائه ارزشی که در محتوای کالا و خدمت قرار دارد تبادل ارزش متقابل که یا مستقیما یا بواسطه، ارزش مالی است صورت می پذیرد. در موسسات انتفاعی، فروش ، سازمان را به گردش وا می دارد و جریان نقدینگی را به تحرک می اندازد و سازمان های متعارف بدون فروش یا درآمد قدرت ادامه حیات ندارند.

امروزه داشتن فرآیندهای قدرتمند در عملیات فروش به معنای عام ، آن مزیت رقابتی محسوب می شود و سازمان ها تمایل دارند ساختارها و روش هایی را طراحی و مورد استفاده قرار دهند که اقدامات مورد نظر در این فرآیند با سهولت ، دقت و انعطاف بیشتر انجام شود.  

 

 

مجموعه سیستم ها و نرم افزارهایی که در این حوزه قرار می گیرد با همین نگاه طراحی شده اند به گونه ای که علیرغم تنوع فراوان و تغییراتی که به علت شرایط متغیر بازار روی می دهد امکان ارائه راهکارهای متناسب به کمک آن ها فراهم باشد. فقدان یک سیستم اجرایی مناسب و قابل انعطاف در حوزه فروش و درآمد موجب می شود سازمان ناگزیر از فعالیت های منفعلانه به جای اقدامات پیشروانه گردد که گاه نتایج جبران ناپذیر به بار می آورد.

بهره گیری از سیستم های عملیاتی با کارکردهای عمومی و تخصصی در حوزه فروش و درآمد به شیوه های مختلف و متناسب با حرفه و صنعت و با در نظر گرفتن فرآیندهای جنبی که گاه اهمیت آن ها از فعالیت محوری کمتر نیست و ارتباط و اتصال با سایر سیستم های عملیاتی که بخشی از کارکردهای آن ها ذیل این حوزه قرار می گیرد موجب می شود امکان ارائه راهکارهای الکترونیکی جامع در این حوزه فراهم گردد.