سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت

در این بخش به طور خلاصه، محصولات نرم افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی متعارف و رایج معرفی گردیده است. برای آشنایی بیشتر با محصولات نرم افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی نوین به بخش راهکارهای نرم افزاری مراجعه فرمایید.

تولید و عرضه محصولات نرم افزازی رایورز در قالب طرح کلی سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS) از سال 1368، آغاز و طی مدت 3 سال در 5 حوزه عملیاتی تولید و تجهیزات، تأمین، فروش و درآمد، منابع انسانی و مالی با ارائه 17 سیستم یکپارچه تکمیل گردید.

در سال 1378 با تغییر رویکرد تکنولوژیک، فرآیند بازنویسی و توسعه آنها در محیط Windows آغاز گردید و طی مدت 4 سال با ارائه 30 سیستم یکپارچه در 5 حوزه تولید و تجهیزات، تأمین، فروش و درآمد، اداری و مالی به اتمام رسید و از آن تاریخ تاکنون توسعه مستمر آنها ادامه دارد.

در این تغییر رویکرد، علاوه بر افزایش کمی تعداد سیستم ها، درجه انطباق پذیری آنها با گونه های مهم فعالیت های کسب و کار مستمراً ارتقاء یافت به طوری که امکان استقرار در بنگاه های اقتصادی مختلف را با فعالیت های متنوع میسر ساخته است.

در ادامه این مسیر روبه رشد، در سال 1388 محصولات نرم افزاری رایورز مبتنی بر تکنولوژی نوین و پلاتفرم جدید به بهره برداری رسید و با تعامل و ایجاد یکپارچگی کامل با سبد محصولات نرم افزاری رایورز که طی دهه 80 تولید و عرضه شده بود، امکان ارائه راهکارهای جامع (یکپارچه، فرآیندگرا و انعطاف پذیر) را فراهم نمود.