کنترل کارکرد

ویژگی های سیستم
 • ورود اطلاعات کارکرد پرسنل به تفکيک پروژه/سفارش، مراکز هزينه، فعاليت و مشتريان
 • داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم حقوق، دستمزد و پرسنلی
 • معرفي كاربران، گروه كاربران و نحوه دسترسي محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات
 • تعريف سطوح مختلف رده تأييد به تفكيك كاربران
 • تأييد کارکرد پروژه توسط مدير
 • ثبت کارکرد پروژه براي هر فرد
 • تعريف صفات مختلف و تخصيص صفات به پروژه ها، فعاليت ها
 • محدود کردن کاربر به ثبت تايم شيت بر مبناي کارکرد پرسنل
 • اجباري کردن ثبت توضيحات
 • اجباري کردن ثبت فعاليت
 • تنظيم برنامه هفتگي برا ي هر پرسنل
 • تنظيم جلسات گروهي
 • ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل به صورت مكانيزه
 • دريافت مکانيزه مراکز پروژه و فعاليت از مراکز سيستم مالي
 • بهبود روش شکستن رکوردهاي کارکرد پروژه در هنگام اصلاح زمان با تعويض رديف
 • جلوگيري از ثبت رديف در جداول وابسته به پروژه (در حالتي که جدول پروژه در حالت اصلاح است)
 • بهبود روش رد گروهي کارکرد پروژه
 • شعبه پذير بودن سيستم
  • فيلتر شدن کارکرد پروژه اطلاعات پرسنلي
  • تغيير شعبه
  • انجام عمليات هاي سيستمي به صورت مجزا براي هر شعبه
 • توليد گزارشات (فايل) استاندارد سيستم
 • ارائه اطلاعات عملياتي، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات
 • طراحي و چاپ فرم هاي موردنظر به طور دلخواه
 • امکان تخصيص پروژه ها به مراکز هزينه
 • امکان تعيين فعاليتهاي مجاز هر پروژه
 • امکان تعيين پرسنل مجاز در هر پروژه
 • امکان تعيين فعاليت هاي مجاز براي هر پرسنل مجاز پروژه
 • امکان ثبت کارکرد پروژه در يک بازه زماني خاص به صورت ويزارد
گزارشات کاربردی
 
ارتباط با سایر سیستم ها